Awdurdodau lleol

Diolch i'n partneriaid mewn awdurdodau lleol.

Roeddem wrth ein bodd â’r lefel o gefnogaeth a gawsom yn ystod y cyfnod cyn Cyfrifiad 2021 ac adeg Diwrnod y Cyfrifiad. Fe wnaethoch chi helpu i hybu cyfraddau ymateb a hoffem ddiolch i chi am eich cyfraniad.

Yn fwy diweddar, rydych wedi parhau i’n cefnogi ni drwy helpu i sicrhau ansawdd amcangyfrifon y cyfrifiad yn eich ardal. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod y cyfrifiad yn cynnwys pawb, ac mae eich gwaith gyda ni wedi bod yn rhan hanfodol o’r darlun.

Gwybodaeth o'r cyfrifiad

Ar ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022, byddwn yn cyhoeddi canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021.

Bydd y canlyniadau cyntaf hyn yn cynnwys setiau data sy’n cynnwys amcangyfrifon poblogaeth a chartrefi ar gyfer Cymru a Lloegr, wedi’u talgrynnu i’r 100 agosaf, ar lefel awdurdod lleol.

Byddwn yn cyhoeddi dau fwletin ystadegol, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd un yn canolbwyntio ar yr amcangyfrifon poblogaeth a chartrefi wedi’u talgrynnu ar gyfer Cymru a Lloegr. Bydd yr ail yn canolbwyntio ar yr amcangyfrifon poblogaeth a chartrefi wedi’u talgrynnu ar gyfer Cymru.

I gefnogi’r data, byddwn hefyd yn cyhoeddi adroddiad ar ansawdd a dulliau, gan gynnwys y prosesau rydym wedi’u cymryd i sicrhau ansawdd y data.

Sicrhau ansawdd

Mae sicrhau ansawdd amcangyfrifon y cyfrifiad yn cynnwys ystod eang o wiriadau. Mae hyn yn sicrhau bod yr ystadegau o ansawdd uchel ac yn cynrychioli’r boblogaeth gyfan, nid dim ond y rhai a gwblhaodd yr holiadur.

Mae'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau yn caniatáu inni roi golwg gynnar i awdurdodau lleol ar amcangyfrifon dros dro at ddibenion sicrhau ansawdd. Eleni, am y tro cyntaf, gwahoddasom awdurdodau lleol i gymryd rhan. Maent yn cynnig golwg unigryw ar eu poblogaethau, ac mae hyn yn ein helpu i gynhyrchu’r ystadegau gorau posibl ar gyfer pob ardal leol.

Cynhaliwyd yr ymarfer sicrhau ansawdd ar gyfer awdurdodau lleol ym mis Ebrill. Diolch i bawb a gymerodd ran.

Gallwch chi ddarllen mwy o wybodaeth fanylach ar ein dull o sicrhau ansawdd amcangyfrifon y cyfrifiad ar wefan SYG.

Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

Ewch i’r dudalen adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan am gynhyrchion y gellir eu defnyddio i hyrwyddo allbynnau’r cyfrifiad. Byddwn yn ychwanegu cynhyrchion pellach wrth i ni ryddhau’r setiau data amrywiol.

Cadw mewn cysylltiad

Bydd tîm Cyfrifiad 2021 yn parhau i anfon gwybodaeth ddiweddaraf reolaidd atoch, a hoffem gadw mewn cysylltiad â chi. Os byddwch yn gadael eich rôl, gwnewch yn siŵr bod rhywun yn cymryd yr awenau fel unigolyn cyswllt y cyfrifiad yn eich awdurdod lleol.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch y tîm Partneriaeth Awdurdod Lleol.