Awdurdodau lleol

Diolch i'n partneriaid mewn awdurdodau lleol.

Roeddem wrth ein bodd â’r lefel o gefnogaeth a gawsom gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod cyn ac adeg Diwrnod y Cyfrifiad ac yn y cyfnod sicrhau ansawdd dilynol. Hoffem ddiolch i chi am eich cyfraniad.

Mae canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 wedi’u cyhoeddi. Maent yn dangos gwybodaeth am nifer y cartrefi a phoblogaeth yng Nghymru a Lloegr, i gyd ac ar lefel awdurdod lleol.

Rydym yn bwriadu cyhoeddi holl brif ddata Cyfrifiad 2021 o fewn dwy flynedd i’r cyfrifiad. Bydd datganiadau yn y dyfodol yn cynnwys gwybodaeth am bynciau fel grŵp ethnig, crefydd, iechyd, tai, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd ac addysg.

Gweithio gyda’n gilydd i hyrwyddo canlyniadau Cyfrifiad 2021

Fel y gwnaethom yn ystod y cyfrifiad, hoffem weithio gydag awdurdodau lleol i godi ymwybyddiaeth o ganlyniadau Cyfrifiad 2021 a helpu pobl i’w defnyddio.

Mae deunyddiau ac adnoddau ar gael i’ch helpu i ddeall a chodi ymwybyddiaeth o ganlyniadau Cyfrifiad 2021. Defnyddiwch nhw i hyrwyddo canlyniadau'r cyfrifiad ar gyfryngau cymdeithasol, ar eich gwefan a gyda chymunedau lleol.

Mae adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho i gefnogi a hyrwyddo canlyniadau’r cyfrifiad.

Sicrhau ansawdd

Mae sicrhau ansawdd amcangyfrifon y cyfrifiad yn cynnwys ystod eang o wiriadau. Sicrhaodd hyn fod yr ystadegau o ansawdd uchel ac yn cynrychioli’r boblogaeth gyfan, nid dim ond y rhai a gwblhaodd yr holiadur.

Roedd y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau (Saesneg yn unig) yn ein galluogi i roi golwg gynnar i awdurdodau lleol ar amcangyfrifon dros dro at ddibenion sicrhau ansawdd. Eleni, am y tro cyntaf, gwahoddasom awdurdodau lleol i gymryd rhan.

Cynhaliwyd yr ymarfer sicrhau ansawdd ar gyfer awdurdodau lleol ym mis Ebrill 2022. Diolch i bawb a gymerodd ran.

Gallwch chi ddarllen mwy o wybodaeth fanylach ar ein dull o sicrhau ansawdd amcangyfrifon y cyfrifiad (Saesneg yn unig) ar wefan SYG.

Cadw mewn cysylltiad

Bydd tîm Cyfrifiad 2021 yn parhau i anfon gwybodaeth ddiweddaraf reolaidd atoch gan gynnwys manylion datganiadau cyfrifiad perthnasol, a hoffem gadw mewn cysylltiad â chi. Os byddwch yn gadael eich rôl, gwnewch yn siŵr bod rhywun yn cymryd yr awenau fel unigolyn cyswllt y cyfrifiad yn eich awdurdod lleol.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch y tîm Partneriaeth Awdurdod Lleol.