Awdurdodau lleol

Diolch i'n partneriaid mewn awdurdodau lleol.

Nawr bod y gwaith o gasglu data Cyfrifiad 2021 wedi dod i ben, hoffem ddiolch i chi am eich cyfraniad. Rydym wrth ein bodd â'r lefel o gefnogaeth a gawsom.

Roedd eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod cyn Cyfrifiad 2021 ac adeg Diwrnod y Cyfrifiad yn helpu i roi hwb i gyfraddau ymateb. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod y cyfrifiad yn cynnwys pawb, ac mae eich gwaith gyda ni wedi bod yn rhan annatod o'r darlun.

Gwybodaeth o'r cyfrifiad

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym yn galw'r wybodaeth ddienw o'r cyfrifiad rydym ni'n ei rhyddhau yn “allbynnau”.

Mae ein tîm allbynnau yn ystyried y ffordd orau o gyfleu gwybodaeth Cyfrifiad 2021 i gynulleidfa eang. Diolch i bawb a roddodd eu barn i’n hymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021. Gallwch ddysgu mwy am hynt a datblygiad allbynnau Cyfrifiad 2021 a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost.

Bydd canlyniadau cyntaf y cyfrifiad ddiwedd y Gwanwyn 2022.

Sicrhau ansawdd

Gall eich awdurdod lleol hefyd ein helpu i sicrhau ansawdd allbynnau'r cyfrifiad a sicrhau bod ein hamcangyfrifon o'r boblogaeth mor gywir â phosibl. Gallwch wneud hyn drwy rannu eich ffynonellau data fel awdurdod lleol â ni. Mae hyn yn ein galluogi i gymharu ein gwybodaeth ni â'ch gwybodaeth chi. Os hoffech gymryd rhan yn y broses sicrhau ansawdd, e-bostiwch ein tîm Partneriaeth Awdurdod Lleol.

Cadw mewn cysylltiad

Bydd tîm Cyfrifiad 2021 yn parhau i anfon gwybodaeth ddiweddaraf reolaidd atoch, a hoffem gadw mewn cysylltiad â chi. Os byddwch yn gadael eich rôl, gwnewch yn siŵr bod rhywun yn cymryd yr awenau fel unigolyn cyswllt y cyfrifiad yn eich awdurdod lleol.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch y tîm Partneriaeth Awdurdod Lleol.