Cadw eich data'n ddiogel

Drwy lenwi holiadur y cyfrifiad, byddwch chi'n helpu i greu darlun o bob un ohonom sy'n helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal leol. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, tai neu lwybrau bysiau newydd.

Diogelu eich gwybodaeth yw ein prif flaenoriaeth. Pan fyddwn ni'n cyhoeddi ystadegau'r cyfrifiad maent yn gwbl ddienw, felly ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei chyhoeddi. Caiff eich cofnod yn y cyfrifiad ei gadw'n ddiogel am 100 mlynedd a dim ond wedyn y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu ei weld.

Mae system ddiogelwch lem ar waith gennym sy'n dilyn safonau'r llywodraeth. Mae hyn yn cynnwys mesurau diogelwch ffisegol a TG i ddiogelu eich data.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i'n holl systemau, staff a chyflenwyr ddiogelu eich cyfrinachedd. Ymhlith y deddfau sydd mewn grym i ddiogelu eich data mae:

  • Deddf Diogelu Data 2018
  • Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)
  • Deddf y Cyfrifiad 1920
  • Deddf Ystadegau a Gwasanaeth Cofrestru 2007

Rydym yn ufuddhau i'r gyfraith yn llwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym ni'n cadw eich data yn ddiogel, ewch i wefan SYG.