Eich data a diogelwch : Sut y byddwn yn cysylltu neu'n ymweld â chi

Bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn cynnal y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr ym mis Mawrth 2021.

Rydym ni wedi creu cofrestr cyfeiriadau i sicrhau bod pob cartref a llety a reolir yng Nghymru a Lloegr yn cael holiadur y cyfrifiad.

I wneud hyn, gwnaethom ni gyfuno rhestr o gyfeiriadau gan y Post Brenhinol a rhestr arall gan awdurdodau lleol. Hefyd, gwnaethom ni wirio cyfeiriadau mewn rhai ardaloedd er mwyn gwneud y gofrestr yn fwy cywir.

Byddwn yn anfon gwybodaeth y cyfrifiad atoch drwy'r post, gan gynnwys llythyr â'r cod mynediad y bydd ei angen i lenwi holiadur y cyfrifiad ar lein.

Ni fyddwn yn eich ffonio i ofyn am wybodaeth am eich cyfrifiad, oni fyddwch wedi gwneud apwyntiad gyda'n Canolfan Gyswllt neu wedi gwneud ymholiad neu gŵyn.

Ni fyddwn byth yn gofyn i chi am eich rhif yswiriant gwladol, cyfrineiriau, manylion cyfrif banc, na rhifau cardiau credyd neu ddebyd.

Bydd unrhyw e-byst gennym yn cael eu hanfon o: noreply@help.census.gov.uk

Bydd unrhyw negeseuon testun gennym yn cael eu hanfon o Census2021. Os byddwch chi'n ein tecstio ni, bydd ein hymatebion yn dod o 86677.

Mae ein canolfannau cyswllt a phrosesu data yn y Deyrnas Unedig, ac yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth diogelu data'r Deyrnas Unedig.

Gall ein swyddogion y cyfrifiad ymweld â chi

Gall swyddogion y cyfrifiad gynnal ymweliadau i gynnig help os na fyddwch chi wedi llenwi'r holiadur eto. Gallan nhw hefyd gynnal ymweliadau i sicrhau bod pawb wedi cael eu cyfrif. Byddan nhw'n dweud eu bod nhw o SYG a bydd ganddyn nhw fathodyn adnabod swyddogol. Ni fydd staff y cyfrifiad byth yn gofyn i fynd i mewn i’r eiddo.

Bydd swyddogion y cyfrifiad yn cynnal ymweliadau yn ystod yr amseroedd canlynol:

• O ddydd Llun i ddydd Sadwrn: rhwng 9am ac 8pm

• Ar ddydd Sul a gwyliau banc: rhwng 10am a 4pm

Nid ydym ni am darfu arnoch chi gyda'r nos ac ar benwythnosau, ond efallai y byddwn ni'n cynnal ymweliadau ar yr adegau hyn gan mai dyma pryd y bydd y rhan fwyaf o bobl gartref.

Rydym yn cynnal gwiriadau cyflogaeth er mwyn sicrhau bod pawb sy'n gweithio ar y cyfrifiad yn gymwys i weithio gyda'r cyhoedd.