Eich data a diogelwch : Sut y byddwn yn cysylltu neu'n ymweld â chi

Yn Swyddfa Ystadegau Gwladol, gwnaethom sicrhau bod pob cartref a llety a reolir yng Nghymru a Lloegr wedi cael holiadur Cyfrifiad 2021. Gwnaethom hyn trwy greu cofrestr cyfeiriadau o’r Post Brenhinol a rhestrau cyfeiriadau o awdurdodau lleol.

Sut y byddwn yn cysylltu neu’n ymweld â chi

Gwnaethom ni anfon gwybodaeth cyfrifiad atoch chi drwy'r post, gan gynnwys manylion am sut i lenwi eich holiadur cyfrifiad. Gallwch chi ddal i gwblhau eich ffurflen trwy ofyn am holiadur cyfrifiad papur, a fydd yn cael ei anfon atoch trwy'r post.

Ni fyddwn yn:

  • eich ffonio i ofyn am wybodaeth am eich cyfrifiad, oni fyddwch wedi gwneud apwyntiad gyda'n canolfan gyswllt neu wedi gwneud ymholiad neu gŵyn
  • eich ebostio, oni fyddwch wedi cysylltu â ni gan ddefnyddio ein gwe-ffurflen. Bydd ein hymatebion yn cael eu hanfon o noreply@help.census.gov.uk
  • eich tecstio, oni fyddwch wedi ein tecstio ni. Bydd ein hymatebion yn dod o 86677
  • gofyn i chi am eich rhif yswiriant gwladol, cyfrineiriau, manylion cyfrif banc, na rhifau cardiau credyd neu ddebyd

Os ydych chi wedi cael neges destun, galwad ffôn neu e-bost am y cyfrifiad, gallai hyn fod yn sgam. Ni fyddwn ni'n cysylltu â chi trwy neges destun, e-bost neu alwad ffôn yn gofyn am eich manylion neu am ddirwy. Rydyn ni'n gweithio'n galed iawn i gael gwared â'r gwefannau hyn.

Peidiwch ag ymgysylltu nac ymateb i'r negeseuon hyn a pheidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni yn y neges. Os ydych chi wedi llenwi eich cyfrifiad, ni fyddwch chi'n cael dirwy. Os ydych chi am ddweud wrthym ni am y sgam, gallwch chi anfon neges atom gan ddefnyddio ein ffurflen we. Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch chi, er enghraifft, rhif ffôn neu ddolen i'r wefan.

Os ydych chi’n rheoli llety lle mae pobl yn byw neu’n aros, ewch i’n tudalen cyngor i reolwyr i ddarganfod sut y gallwn ni gysylltu â chi.

Mae ein canolfannau cyswllt a phrosesu data yn y Deyrnas Unedig, ac yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth diogelu data'r Deyrnas Unedig.

Rydw i wedi cael mwy nag un llythyr

Rydym yn anfon llythyrau at bawb sydd heb gyflwyno eu ffurflen y cyfrifiad. Ewch i'n tudalen pam ydw i wedi cael llythyr rhybuddio i ddarganfod mwy.

Pam efallai y bydd angen i ni ymweld â chi

Os na fyddwch chi'n llenwi ffurflen y cyfrifiad ar ôl i chi gael llythyr rhybuddio, efallai y bydd swyddogion o'n tîm Diffyg Cydymffurfio yn ymweld â chi. Byddan nhw'n eich annog chi i lenwi eich ffurflen a byddan nhw'n eich helpu chi i gael mynediad at unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch chi i gwblhau eich cyfrifiad.

Rydym yn cynnal gwiriadau cyflogaeth er mwyn sicrhau bod pawb sy'n gweithio ar y cyfrifiad yn gymwys i weithio gyda'r cyhoedd.

Os ydych chi’n meddwl nad yw person wrth eich drws yn swyddog y cyfrifiad go iawn, caewch y drws. Os ydych chi’n teimlo’n anniogel, ffoniwch yr heddlu.

Efallai y bydd ein swyddogion Diffyg Cydymffurfio yn ymweld pan fyddwch chi eisoes wedi cyflwyno eich cyfrifiad

Dilynwch y canllawiau ar ein tudalen pam ydw i wedi cael llythyr rhybuddio, efallai eich bod chi wedi cael ymweliad am y rhesymau sy’n cael eu disgrifio ar y tudalen.

Ymweliadau gan dîm Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Rheswm arall y gallwn ni ymweld â chi yw os bydd angen i chi gwblhau Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad.