Eich data a diogelwch : Yr hyn rydym ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth

Dim ond at ddibenion ystadegol y caiff y wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi ar eich cyfrifiad ei defnyddio. Nid yw ein hystadegau yn cynnwys unrhyw wybodaeth a all ddangos pwy ydych chi nac unrhyw un sy'n byw gyda chi. Mae gwybodaeth bersonol yn cynnwys pethau fel eich enw, dyddiad geni a chyfeiriad.

Gofynnwn am enwau a dyddiadau geni er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod ond yn cyfrif pawb unwaith.

Ni all eich gwybodaeth bersonol yn y cyfrifiad gael ei defnyddio gan y llywodraeth

Dim ond staff sydd wedi'u cymeradwyo a'u dethol yn ofalus all weld eich gwybodaeth bersonol yn y cyfrifiad. Dim ond at ddibenion ystadegol y mae staff sydd wedi'u cymeradwyo yn defnyddio'r wybodaeth.

Ni all eich gwybodaeth bersonol yn y cyfrifiad gael ei gweld na'i defnyddio gan:

  • unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau amdanoch chi neu unrhyw wasanaethau rydych chi'n eu cael
  • unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau am eich ceisiadau preswylio neu statws mewnfudo
  • unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau am wasanaethau unigol, fel trethi a budd-daliadau
  • unrhyw un sydd am ddod o hyd i chi neu werthu rhywbeth i chi – ni all eich gwybodaeth bersonol gael ei gwerthu i drydydd partïon
  • unrhyw un sy'n gorfodi cyfyngiadau'r coronafeirws (COVID-19) neu sy’n rhan o system profi ac olrhain y GIG

Mae ein holl systemau, staff a chyflenwyr, a'n ffordd o wneud pethau, yn dilyn safonau caeth y llywodraeth, a chaiff eich cyfrinachedd ei ddiogelu gan y gyfraith. Mae'n drosedd i unrhyw un rannu gwybodaeth bersonol o'r cyfrifiad oni bai bod hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.

Trawsgrifiad o’r fideo Cyfrifiad 2021: Eich data a diogelwch.

Mae’r fideo wedi’i animeiddio hwn yn siarad am beth yw’r cyfrifiad a sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei diogelu pan fyddwch chi’n cymryd rhan. Mae’r fideo yn esbonio beth sy’n digwydd i’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi ar ôl i chi gyflwyno eich ffurflen y cyfrifiad.

Mae’r animeiddiad hefyd yn esbonio sut y gall y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ddefnyddio ffynonellau gwybodaeth eraill ochr yn ochr â gwybodaeth y cyfrifiad. Rydyn ni’n diogelu'r rhain yn yr un ffordd ag rydyn ni’n diogelu’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi yn y cyfrifiad. Yna, mae’r fideo yn disgrifio sut mae sefydliadau’n defnyddio’r ystadegau i gefnogi gwasanaethau lleol yn eich ardal. Mae hefyd yn disgrifio sut y gall eich cyfranogiad helpu eich cymuned i gael y gwasanaethau sydd eu hangen arni.