Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cam dau - Cyfuniadau o ddata Cyfrifiad 2021 : Creu set ddata arbennig

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym yn creu cynhyrchion sy'n ei gwneud yn haws i chi gael data ar y pynciau y mae gennych fwyaf o ddiddordeb ynddynt. Un o'r cynhyrchion hyn yw "Creu set ddata arbennig", sy'n casglu'r data sydd o bwys i chi mewn un man.

Mae'r animeiddiad hwn yn esbonio sut y gallwch chi ddefnyddio "Creu set ddata arbennig".

Trawsgrifiad o'r fideo animeiddiedig Creu set ddata arbennig

Sut mae defnyddio'r adnodd "Creu set ddata arbennig"?

Dewiswch boblogaeth i ddechrau arni. Mae'r opsiynau yn cynnwys preswylwyr arferol, cartrefi a sefydliadau cymunedol.

Oddi yno, gallwch newid ardal ddaearyddol eich set ddata a hidlo'r data yn ôl rhyw ac oedran. Gallwch hefyd ychwanegu cynifer o newidynnau ag y mynnwch, gan gynnwys:

  • demograffeg a mudo
  • cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig
  • grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd
  • sgiliau Cymraeg
  • y farchnad lafur a theithio i'r gwaith
  • tai
  • addysg
  • iechyd, anabledd a gofal di-dâl

Gallwch naill ai ddewis newidynnau o restr neu eu teipio i mewn.

Ar gyfer y rhan fwyaf o newidynnau, gallwch fod mor eang neu mor gul ag y mynnwch wrth chwilio am ardaloedd. Gallai hyn fod o wledydd a rhanbarthau, hyd at ardal gynnyrch, sef y lefel ddaearyddol isaf ar gyfer ystadegau'r cyfrifiad.

Gallwch hidlo'r data ymhellach drwy ddewis categorïau o restr sy'n ymwneud â newidyn. Er enghraifft, gallwch hidlo nifer y grwpiau oedran i ddangos data ar gyfer categorïau pobl "18 i 24 oed" a phobl "85 oed a throsodd" yn unig.

Pan fyddwch wedi creu set ddata rydych yn fodlon arni, gallwch lawrlwytho'r data yn eich dewis fformat.

Important information:

Ei gwneud yn haws i chi gael gafael ar y data sydd eu hangen arnoch

I'w gwneud yn haws i chi gael gafael ar y data sydd eu hangen arnoch, byddwn yn creu detholiad o gynhyrchion ac adnoddau gwahanol.

Mae hyn yn golygu, wrth i'r allbynnau o Gyfrifiad 2021 barhau, byddwn yn rhyddhau mwy o setiau data, erthyglau dadansoddi a ffyrdd creadigol o arddangos y data.

Cadw data'n ddiogel

Mae'r data yn yr adnodd "Creu set ddata arbennig" yn ddiogel ac ni allwch adnabod rhywun yn bersonol o'r setiau data y byddwch yn eu creu. Er mwyn sicrhau bod y data'n ddiogel, ni all y setiau data gynnwys cymaint o fanylion ag y gallai fod eu hangen arnoch.

Er mwyn rhoi mynediad at ddata manylach i bobl, wrth ddiogelu cyfrinachedd, rydym hefyd yn bwriadu cyhoeddi setiau data sydd wedi'u creu yn barod.

Important information:

Dysgwch am sut mae "Creu set ddata arbennig" yn un o'r ffyrdd y gallwch chi gael y data rydych chi ei eisiau. Darllenwch fwy yn "Ffyrdd newydd i gael gafael ar ddata Cyfrifiad 2021" (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar y blog Ystadegol Cenedlaethol.