Rydym yn defnyddio cwcis i wella eich profiad o cyfrifiad.gov.uk

Gosodiadau cwcis

Datganiad hygyrchedd holiadur y cyfrifiad

Cynhelir y cyfrifiad hwn gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu gwneud y cyfrifiad ar lein. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech fod yn gallu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo'r testun hyd at 300% heb iddo ddiflannu oddi ar y sgrin
 • defnyddio'r rhan fwyaf o'r holiadur â bysellfwrdd yn unig
 • defnyddio'r rhan fwyaf o'r holiadur â meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r holiadur gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym wedi defnyddio iaith syml cymaint â phosibl.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych chi anabledd

Pa mor hygyrch yw'r holiadur hwn?

Rydym yn gwybod nad yw'r rhannau canlynol o'r holiadur yn gwbl hygyrch:

 • ni allwch addasu uchder llinellau na'r bylchau rhwng testun
 • nid yw'r system ar-lein ar gyfer cael cod cyfrifiad newydd wedi cael ei phrofi'n llawn felly mae'n bosibl na fydd rhannau ohoni yn hygyrch i bob defnyddiwr
 • mae'n bosibl na fydd yr adnodd sgwrs dros y we yn gwbl hygyrch
 • mae'n bosibl na fydd teitlau rhai tudalennau yn adlewyrchu cynnwys y dudalen yn gywir i ddefnyddwyr clywedol

Beth i'w wneud os bydd angen arweiniad arnoch

Mae ein taflenni canllaw am y cyfrifiad ar gael:

 • mewn Braille
 • yn Iaith Arwyddion Prydain
 • mewn fersiwn hawdd ei darllen (sy'n defnyddio lluniau i esbonio'r cyfrifiad)
 • fel fersiwn glywedol Gymraeg
 • mewn print mawr yn Gymraeg neu'n Saesneg

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y gwasanaeth hwn. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon neu os na fyddwch chi'n credu ein bod ni'n bodloni ein gofynion hygyrchedd, gallwch gysylltu â ni.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r canlynol:

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd yr holiadur hwn

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ymrwymedig i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a restrir.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir yn hygyrch am y rhesymau canlynol. Rydym yn bwriadu delio â'r problemau canlynol ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Elfennau o'r ffurflen nad ydynt yn ddisgrifiadol. Ar dudalen grynhoi ‘Edrych dros eich atebion‘, mae opsiwn i “newid“ eitemau, ond nid yw'r ddolen yn disgrifio i ble mae'n mynd. Methu ar WCAG 2.1 A rhif 1.3.1.

Mae'r negeseuon gwall yn rhy generig. Os yw'r testun mewn blwch yn anghywir neu yn y fformat anghywir, mae tudalen dilysu'r ateb yn dweud bod yr ateb yn anghywir heb esbonio'r hyn y mae angen i chi ei wneud. Methu ar WCAG 2.1 A rhif 3.3.1.

Problem gyda label ar y ffurflen. Ar y dudalen ‘Beth yw eich enw?’ mae'r enw canol yn ddewisol ond nid yw hyn yn glir i'r defnyddiwr. Methu ar WCAG 2.1 A rhif 3.3.2.

Problem gyda label ar y ffurflen. Wrth ddewis y berthynas briodol, mae'n bosibl clicio ar 'Cadw a pharhau' heb ddewis opsiwn. Methu ar WCAG 2.1 A rhif 2.4.6.

Ar dudalen 'Ydy'r cyfeiriad hwn yn gywir?', mae'n bosibl nad yw'r teitl yn adlewyrchu'r cynnwys ar y dudalen yn gywir ar gyfer defnyddwyr clywedol. Nid oes teitl ar dudalen 'Cyflwyno holiadur'. Methu ar WCAG 2.1 A rhif 2.4.2.

Problem gyda therfyn amser. Nid yw'r defnyddwyr yn cael gwybod bod terfyn amser ac mae'r gwasanaeth yn cyrraedd ei derfyn amser heb rybudd. Yn ystod y broses ddilysu, nid yw'r dudalen sy'n nodi bod y sesiwn wedi cyrraedd ei therfyn amser yn cynnwys dolen i fynd yn ôl. Methu ar WCAG 2.1 A rhif 2.2.1 ac AAA rhif 2.2.6.

Nid yw testun y botwm 'Cuddio hyn' ar acordiynau megis ‘Beth mae “byw fel arfer” yn ei olygu?’ yn ddisgrifiadol ar gyfer defnyddwyr JAWS gan fod y testun uwch ei ben yn cael ei ddarllen yn ôl i ddefnyddwyr. Methu ar WCAG 2.1 AA rhif 2.4.6.

Mae'n bosibl na fydd darllenwyr sgrin yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr pan fydd acordion wedi'i ehangu neu ei gau. Methu ar WCAG 2.1 A rhif 2.4.4.

Penawdau nad ydynt yn ddisgrifiadol. Ar y dudalen ar gyfer nodi perthynas, nid yw'r pennawd yn disgrifio'r cynnwys yn gywir i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin. Methu ar WCAG 2.1 A rhif 2.4.6.

Nid yw rhai dolenni yn ddigon disgrifiadol ar gyfer defnyddwyr darllenwyr sgrin. Methu ar WCAG AAA 2.1 rhif 2.4.9.

Nid yw rhai penawdau yn dilyn strwythur hierarchaidd rhesymegol. Methu ar WCAG AAA 2.1 rhif 2.4.10.

Mae rhywfaint o'r testun wedi'i amlygu, megis cyfeiriadau ac enwau y mae defnyddiwr wedi'u cadarnhau. Nid yw rhai defnyddwyr yn cael hyn. Nid yw hyn yn cydymffurfio â chanllawiau Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS).

Nid yw rhai mewnbynnau radio ar y dudalen ar gyfer nodi perthynas yn cydymffurfio â chanllawiau GDS. Wrth ddewis, caiff tair elfen wahanol ar y sgrin eu diweddaru.

Ar dudalen ‘Pwy sy'n byw yma?’ mae dolen ‘Blaenorol’ ar y dudalen nad yw'n cydymffurfio â chanllawiau GDS. Dylai'r testun sy'n cael ei ddefnyddio ddweud ‘Yn ôl’.

Nid yw negeseuon gwall yn newid teitl y dudalen er mwyn dangos bod gwall wedi'i wneud. Nid yw hyn yn cydymffurfio â chanllawiau GDS.

Sut y gwnaethom brofi'r holiadur hwn

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi profi'r holiadur llawn, gan gynnwys:

 • Cael y Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC) i gynnal archwiliad technegol proffesiynol
 • cynnal profion defnyddwyr gyda'r cyhoedd ar ddyfeisiau gwahanol, mewn lleoliadau gwahanol, yn eu cartrefi gyda thechnolegau cynorthwyol amrywiol, gan gynnwys fersiynau am ddim a rhai y mae'n rhaid talu amdanynt
 • cynnal profion gydag elusennau, megis Scope a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) yn eu labordai
 • defnyddio canolfannau gwaith a llyfrgelloedd i gynnal profion ar adegau penodol
 • cwmpasu ystod eang o oedrannau, anghenion ychwanegol ac anableddau
 • sicrhau bod y daith all-lein a chynhyrchion nad ydynt yn ddigidol yn cael eu hystyried o'r dechrau i'r diwedd
 • newid dyluniadau yn seiliedig ar adborth o brofion defnyddwyr, megis strwythur llythyrau, crynodeb o adrannau a chynnydd drwy'r holiadur

Profion y Ganolfan Hygyrchedd Digidol

Cafodd rhannau o'r holiadur hwn eu profi ddiwethaf ar 3 Medi 2019 gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC).

DAC Report - September 2019

Gallwch ddarllen yr adroddiad ar y prawf hygyrchedd llawn diwethaf o 28 Mehefin 2019.

DAC Report - June 2019

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn parhau i weithio gydag elusennau amrywiol a chymunedau byddar lleol i ddeall eu hanghenion ar gyfer y cyfrifiad.

Rydym yn edrych ar ddyluniadau er mwyn gweld a yw hi'n bosibl cael Iaith Arwyddion Prydain ar bob tudalen. Mae hyn yn heriol oherwydd nid ydym wedi llwyddo i ddod o hyd i wasanaeth arall sy'n gwneud hyn, ond rydym yn parhau i ymchwilio.

Byddwn yn gweithredu ar adborth o Ymarfer 2019 ym mis Hydref.

Cafodd y datganiad hwn ei lunio ar 17 Medi. Cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 17 Medi.