Llenwi'r cyfrifiad : Llenwi eich cyfrifiad ar bapur

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y ffurflen bapur i'ch helpu chi i'w llenwi. Mae cyfarwyddiadau ar sut i ateb y cwestiynau ar ail dudalen y ffurflen ac ar y daflen a ddaeth gyda hi.

Os ydych chi'n helpu rhywun arall i lenwi ei ffurflen bapur, edrychwch ar y cyngor ar lenwi ffurflen bapur.

Rydw i wedi cael mwy nag un ffurflen. Pa un ddylwn i ei llenwi?

 • Os ydych chi wedi cael ffurflen yn Gymraeg a ffurflen arall yn Saesneg, llenwch y ffurflen yn yr iaith mae'n well gennych chi ei defnyddio.
 • Os yw'r cyfeiriadau'r un peth ar y ffurflenni, does dim ots pa un rydych chi'n ei defnyddio - fel arall, llenwch y ffurflen sydd â'r cyfeiriad mwyaf cywir arni.
 • Gallwch chi ailgylchu unrhyw ffurflenni sbâr, ond cofiwch ddinistrio'r dudalen flaen sydd â manylion personol arnyn nhw.

Mae'r cyfeiriad ar fy ffurflen yn anghywir

Ysgrifennwch eich cyfeiriad cywir yn y lle gwag ar flaen eich ffurflen. Mae cyfarwyddiadau ar sut i wneud hyn. Wedyn, atebwch y cwestiynau ac anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi yn ôl aton ni yn yr amlen rhadbost rydych chi wedi ei chael gyda'r ffurflen.

Cyngor ar lenwi ffurflen bapur

 • Ysgrifennwch eich atebion mewn inc glas neu ddu
 • Cofiwch roi pawb a oedd yn byw neu'n aros yn eich cartref nos Sul 21 Mawrth 2021
 • Defnyddiwch briflythrennau, neu ticiwch y blychau fel yn y cyfarwyddiadau
 • Mae'n bosibl byrhau geiriau, er enghraifft, "Rd" ar gyfer "Road" neu "DU" ar gyfer "y Deyrnas Unedig". Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch chi
 • Ysgrifennwch un llythyren ym mhob blwch. Rhowch lythrennau dwbl fel "ll" neu "dd" mewn blychau ar wahân, fel hyn:

Cyngor ar anfon ffurflen bapur yn ôl ar ôl ei llenwi

 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi llofnodi a dyddio'r datganiad ar dudalen flaen y ffurflen bapur
 • Peidiwch ag anfon unrhyw beth arall aton ni – dim ond eich ffurflen bapur
 • Defnyddiwch yr amlen rhadbost rydych chi wedi ei chael gyda'r ffurflen bapur
 • Os ydych chi wedi colli eich amlen, anfonwch eich ffurflen bapur mewn amlen A4 i RHADBOST, Cyfrifiad 2021
 • Anfonwch un ffurflen yn unig ym mhob amlen
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu gweld y cyfeiriad dychwelyd drwy ffenestr yr amlen yn glir
 • Postiwch eich ffurflen bapur aton ni cyn gynted â phosibl, neu gofynnwch i rywun rydych chi'n ymddiried ynddo ei phostio hi ar eich rhan

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi.