پښتو کومک او ملاتړ : سرشمېرنه په کاغذ باندې ډکول

د سرشمېرنې د کاغذ فورمې په پوسته کې د راغوښتلو لپاره، زموږ د ژبو لپاره ويړيا مرستليکې ته په 2021 587 0800 زنګ ووهئ چې له کوم چا سره په پښتو وغږېږئ۔

Important information:

اسو بايد خپله سرشمېرنه په انګليسي کې ډکه کړئ۔ او که ويلز کې اوسئ نو په ويلش کې يې هم ډکولای شئ۔

کوم بل څوک هم ستاسو لپاره ستاسو سرشمېرنه ډکولای شي او يا يې په ډکولو کې درسره کومک کولای شي که تاسو يې پخپله نه شئ کولای۔

د کورنۍ په هکله د سوالنامې لپاره دلارښونې کتابچې

تاسو په پښتو کې کتابچه ډاؤن لوډ کولای شئ چې د کاغذ په سرشمېرنه ډکولو کې درسره مرسته وکړي۔ تاسو د دې لپاره هم زموږ د ژبو لپاره ويړيا مرستليکې ته په 2021 587 0800 زنګ ووهلای شئ چې يو نقل يې په پوسته راوغواړئ۔ په کتابچه کې د سرشمېرنې د هرې پوښتنې ترجمه په پښتو کې شته اور ورسره د سرشمېرنې په هکله نور معلومات هم شته۔

که تاسو په ويلز کې اوسئ، نو د سرشمېرنې سوالونه د اينګلينډ له سوالونه معمولي مختلف دي۔ لطفاً يقيني کړئ چې صحيح کتابچه ډاؤن لوډ کړئ۔

Important information:

تاسو خپل ځوابونه بايد د سرشمېرنې د کاغذ په فورمه وليکئ، نه د لارښوونې په کتابچه کې۔

که تاسو په اينګلينډ کې اوسیږﺉ

که تاسو په ويلز کې اوسیږﺉ

که تاسو کومک ته اړتيا لرئ

نو تاسو زموږ د ژبې مرستليکې 2021 587 0800 ته مفت زنګ وهلای شئ چې په پښتو کې نوره مرسته ترلاسه کړئ۔