Ail gartref, ar wyliau ac i ffwrdd o'r cartref : Mae'r eiddo yma wedi ei isosod ond nid yw'r landlord yn gwybod

Deiliad y cartref sy'n gyfrifol am lenwi'r cyfrifiad.

Ystyr deiliad y cartref yw person sydd fel arfer yn byw yn y cyfeiriad yma ac sydd:

  • yn berchen ar y cartref neu'n ei rentu, ac/neu
  • yn gyfrifol am dalu biliau a chostau'r cartref

naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd

Os ydych chi'n byw yma ac yn talu'r biliau ar gyfer yr eiddo yma, neu os ydych chi'n talu rhent, chi yw deiliad y cartref. Nid oes ots a yw perchennog yr eiddo'n gwybod eich bod chi yma neu beidio. Chi sy'n gyfrifol am anfon neu gyflwyno ffurflen wedi ei llenwi ar gyfer yr eiddo yma. Os nad chi yw deiliad y cartref ond rydych chi'n dal i fod yn byw yn y cyfeiriad yma, dylech chi gael eich rhoi ar y ffurflen.

Nid yw'r cyfrifiad yn gofyn cwestiynau am eiddo wedi ei isosod. Ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth â'r landlord.

Os na wnewch chi anfon neu gyflwyno ffurflen wedi ei llenwi ar gyfer y cyfeiriad yma, bydd staff y cyfrifiad yn galw heibio. Mae peidio â llenwi'r ffurflen yn arwain at erlyniad, cofnod troseddol a dirwy hyd at £1,000. I wneud yn siŵr na fydd hyn yn digwydd, dylech chi anfon neu gyflwyno ffurflen wedi ei llenwi cyn gynted â phosibl.