Cwch, carafán, pabell a chartref symudol arall : Cwch, fan, pabell neu gartref symudol arall mewn lleoliad parhaol

Byddwch chi'n cael llythyr, naill ai gan un o staff y cyfrifiad yn bersonol neu drwy'r post. Bydd hyn yn dibynnu ar p'un a yw eich angorfa neu'ch safle wedi ei gofrestru â'r Post Brenhinol ai peidio.

Yng Nghymru, bydd opsiwn i chi lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu yn Saesneg. Llenwch un ffurflen yn unig.

Important information:

Os yw'r lleoliad wedi ei gofrestru â'r Post Brenhinol

Byddwn ni'n anfon llythyr â chod mynediad atoch chi i agor eich ffurflen ar-lein.

Os nad yw'r lleoliad wedi ei gofrestru â'r Post Brenhinol

Os ydych chi'n byw ar faes gwersylla neu farina, bydd staff y cyfrifiad yn danfon eich llythyr.

Os ydych chi'n byw ar angorfa, llain neu leoliad parhaol arall, bydd staff y cyfrifiad yn ceisio danfon ffurflenni i bob cartref y gallan nhw ddod o hyd iddo.

 1. Cysylltwch â ni i ofyn am god mynediad.
 2. Dywedwch wrth y cynghorydd nad oes gennych chi gyfeiriad.
 3. Rhowch fanylion i'r cynghorydd am eich lleoliad. Er enghraifft, eich tref, ardal neu dirnod agosaf.
 4. Derbyniwch eich cod mynediad drwy neges destun.
 5. Defnyddiwch eich cod i agor eich ffurflen ar-lein.

Ddylwn i lenwi ffurflen y cyfrifiad yn fan hyn?

Dylech chi lenwi ffurflen yma os ydych chi'n:

 • breswylydd o'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu byw yn y lleoliad yma am 6 mis neu fwy
 • preswylydd o'r Deyrnas Unedig sydd heb gyfeiriad arferol yn rhywle arall
 • preswylydd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu byw yn y lleoliad yma am 3 mis neu fwy ac sydd heb gyfeiriad parhaol arall yn y Deyrnas Unedig

Beth ddylwn i ei wneud nesaf?

 1. Cadwch eich ffurflen yn saff.
 2. Llenwch y ffurflen bapur neu defnyddiwch y cod mynediad i lenwi ffurflen ar-lein.
 3. Atebwch yr holl gwestiynau am eich cartref.
 4. Rhowch y ffurflen bapur wedi ei llenwi yn yr amlen radbost a'i selio.
 5. Postiwch y ffurflen neu rhowch hi i reolwr y maes gwersylla neu'r marina i'w phostio ar eich rhan.
Important information:

Beth ddylwn i ei roi fel fy nghyfeiriad?

Os oes gan eich llety gyfeiriad wedi ei gofrestru, defnyddiwch ef ar eich ffurflen.

Os ydych chi'n aros ar dir adeilad, defnyddiwch y cyfeiriad hwnnw.

Os nad oes gan eich lleoliad gyfeiriad wedi ei gofrestru, disgrifiwch eich lleoliad orau y gallwch chi.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi.

Gallwch chi ofyn i ni anfon cod mynediad newydd atoch chi mewn neges destun. Bydd hyn yn eich galluogi chi i agor ffurflen ar-lein newydd.

Os nad oes neb i helpu, cysylltwch â ni.