Dylai deiliad y cartref lenwi'r cyfrifiad ar gyfer llety preifat neu lety sy'n cael ei rentu : Trosolwg

Deiliad y cartref sy'n gyfrifol am lenwi'r cyfrifiad.

Ystyr deiliad y cartref yw person sydd fel arfer yn byw yn y cyfeiriad yma ac sydd:

  • yn berchen ar y cartref neu'n ei rentu, ac/neu
  • yn gyfrifol am dalu biliau a chostau'r cartref

naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd

Beth yw ystyr y gair "cartref"?

Ystyr "cartref" yw naill ai:

  • un person yn byw ar ei ben ei hun, neu
  • grŵp o bobl (does dim rhaid iddyn nhw berthyn i'w gilydd) sy'n byw yn yr un cyfeiriad ac sy'n rhannu cyfleusterau coginio ac ystafell fyw neu lolfa neu le bwyta

Os ydych chi'n dal yn ansicr, bydd y canllaw yma yn eich helpu chi i ddeall pwy ddylai lenwi'r cyfrifiad.