Ffair, syrcas, neu sioe deithiol

Dyma gyngor i bobl a rheolwyr sy'n teithio'n barhaus mewn sioe, ffair neu syrcas.

Bydd staff y cyfrifiad yn cysylltu â'r rheolwr i drafod a ddylai trefniadau gael eu gwneud i gynnwys y bobl sy'n teithio gyda'r sioe.

Os ydych chi'n rheoli ffair, syrcas neu sioe deithiol a heb glywed gennym ni erbyn dydd Llun 22 Mawrth 2021, cysylltwch â ni.

Important information:

Sioeau sydd wedi eu lleoli yn y Deyrnas Unedig

Teithio am lai na 6 mis

Dylech chi gael eich cofnodi ar Holiadur y Cartref yn eich cyfeiriad arferol. Yn gyffredinol, dyma eich cartref parhaol neu gartref y teulu. Atebwch bob cwestiwn sy'n berthnasol i chi.

Os nad oes cyfeiriad arall gennych chi, llenwch ffurflen y cartref ar gyfer y llety lle roeddech chi'n aros dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Teithio am 6 mis neu fwy

Dylech chi lenwi ffurflen ar gyfer y cyfeiriad lle rydych chi'n perfformio ar hyn o bryd.

Important information:

Sioeau sy'n ymweld â'r Deyrnas Unedig

Teithio yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis

Os ydych chi'n aros gyda rhywun sy'n gorfod llenwi ffurflen y cartref, dylech chi gael eich cynnwys fel ymwelydd ar y ffurflen.

Os nad ydych chi'n aros gyda rhywun o'r fath, nid oes angen i chi lenwi ffurflen.

Teithio yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy

Dylech chi lenwi ffurflen ar gyfer y cyfeiriad lle rydych chi'n perfformio ar hyn o bryd.

Pobl sy'n teithio gyda'r sioe

Bydd y rheolwr neu staff y cyfrifiad yn rhoi pecyn i chi sy'n cynnwys:

 • ffurflen y cartref ar gyfer pob uned
 • amlen radbost i anfon y ffurflen yn ôl aton ni
 • gwybodaeth am breifatrwydd

Yng Nghymru, bydd opsiwn i chi lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu yn Saesneg. Llenwch un ffurflen yn unig.

Beth sy'n cyfrif fel cartref?

At ddibenion y cyfrifiad, ystyr "cartref" yw naill ai:

 • un person yn byw ar ei ben ei hun, neu
 • grŵp o bobl (does dim rhaid iddyn nhw berthyn i'w gilydd) sy'n byw yn yr un cyfeiriad

Bydd staff y cyfrifiad yn gallu eich helpu chi gydag unrhyw gwestiynau.

Rydw i angen cod mynediad newydd
 1. Cysylltwch â ni i ofyn am god mynediad.
 2. Dywedwch wrth y cynghorydd nad oes gennych chi leoliad parhaol.
 3. Rhowch fanylion i'r cynghorydd am eich lleoliad. Er enghraifft, eich tref neu eich dinas agosaf.
 4. Derbyniwch eich cod mynediad drwy neges destun.
 5. Defnyddiwch eich cod i agor eich ffurflen ar-lein.

Beth ddylwn i ei wneud nesaf?

 1. Cadwch eich ffurflen yn saff.
 2. Llenwch y ffurflen bapur neu defnyddiwch y cod mynediad i lenwi ffurflen ar-lein.
 3. Atebwch yr holl gwestiynau am eich cartref.
 4. Rhowch y ffurflen bapur wedi ei llenwi yn yr amlen radbost a'i selio.
 5. Postiwch y ffurflen neu rhowch hi i reolwr eich cwmni i'w phostio ar eich rhan.
Important information:

Beth ddylwn i ei roi fel fy nghyfeiriad?

Os ydych chi'n aros ar dir adeilad, defnyddiwch y cyfeiriad hwnnw.

Os nad oes gan eich lleoliad gyfeiriad wedi ei gofrestru, disgrifiwch eich lleoliad orau y gallwch chi. Er enghraifft, eich tref neu ddinas agosaf.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi.

Os nad oes neb i helpu, cysylltwch â ni.