Llety dros dro i weithwyr

Dyma gyngor i bobl sy'n byw mewn llety dros dro i weithwyr. Gallai hyn gynnwys adeiladwyr sy'n byw mewn carafanau ar safle adeiladu.

Ddylwn i lenwi ffurflen y cyfrifiad yn fan hyn?

Dylech chi lenwi ffurflen yma os ydych chi'n:

 • breswylydd o'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu byw yn y lleoliad yma am 6 mis neu fwy
 • preswylydd o'r Deyrnas Unedig sydd heb gyfeiriad arferol yn rhywle arall
 • preswylydd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu byw yn y lleoliad yma am 3 mis neu fwy ac sydd heb gyfeiriad parhaol arall yn y Deyrnas Unedig

Os nad oes un o'r rhain yn berthnasol ac roeddech chi'n aros yma dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021, dylech chi gael eich cyfrif fel ymwelydd. Dylai'r person rydych chi'n aros gydag ef eich cynnwys chi fel ymwelydd ar ei ffurflen.

Beth fydda' i'n ei gael?

Bydd staff y cyfrifiad yn trefnu i ddanfon digon o becynnau cyfrifiad i bawb sy'n aros yma.

Bydd unrhyw un sy'n aros yma'n cael:

 • ffurflen y cartref ar bapur
 • amlen radbost i anfon y ffurflen yn ôl aton ni
 • gwybodaeth am breifatrwydd

Yng Nghymru, bydd opsiwn i chi lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu yn Saesneg. Llenwch un ffurflen yn unig.

Beth sy'n cyfrif fel cartref?

At ddibenion y cyfrifiad, ystyr "cartref" yw naill ai:

 • un person yn byw ar ei ben ei hun, neu
 • grŵp o bobl (does dim rhaid iddyn nhw berthyn i'w gilydd) sy'n byw yn yr un cyfeiriad

Bydd staff y cyfrifiad yn gallu eich helpu chi gydag unrhyw gwestiynau.

Rydw i angen cod mynediad newydd
 1. Cysylltwch â ni i ofyn am god mynediad.
 2. Dywedwch wrth y cynghorydd nad oes gennych chi leoliad parhaol.
 3. Rhowch fanylion i'r cynghorydd am eich lleoliad. Er enghraifft, eich tref neu eich dinas agosaf.
 4. Derbyniwch eich cod mynediad drwy neges destun.
 5. Defnyddiwch eich cod i agor eich ffurflen ar-lein.

Gall staff y cyfrifiad eich helpu chi gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Beth ddylwn i ei wneud nesaf?

 1. Cadwch eich ffurflen yn saff.
 2. Llenwch y ffurflen bapur neu defnyddiwch y cod mynediad i lenwi ffurflen ar-lein.
 3. Atebwch yr holl gwestiynau am eich cartref.
 4. Rhowch eich ffurflen bapur wedi ei llenwi yn yr amlen radbost a'i selio.
 5. Postiwch y ffurflen neu rhowch hi i'r person â chyfrifoldeb i'w phostio ar eich rhan.
Important information:

Beth ddylwn i ei roi fel fy nghyfeiriad?

Os yw eich llety ar dir adeilad, er enghraifft fferm neu safle adeiladu, gallwch chi ddefnyddio'r cyfeiriad hwnnw.

Os nad oes gan eich lleoliad gyfeiriad wedi ei gofrestru, disgrifiwch eich lleoliad orau y gallwch chi. Er enghraifft, eich tref neu eich dinas agosaf.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi.

Os nad oes neb i helpu, cysylltwch â ni.