Rydw i'n byw neu'n aros mewn cartref plant neu ysgol breswyl

Dyma gyngor i blant a phreswylwyr sy'n aros am 4 noson neu fwy yr wythnos mewn:

 • cartrefi plant
 • ysgolion preswyl yn ystod y tymor

Oes rhaid i mi lenwi ffurflen y cyfrifiad yn fan hyn?

Dylech chi lenwi ffurflen yma os ydych chi'n:

 • breswylydd o'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu aros yn y sefydliad am 6 mis neu fwy
 • preswylydd o'r Deyrnas Unedig sydd heb gartref arall
 • preswylydd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy
 • staff gofalu, cynnal a chadw neu staff eraill, neu aelod o'u teulu, sy'n byw yma fel arfer ac sydd heb gyfeiriad arall

Os nad oes yr un o'r rhain yn berthnasol, dylech chi gael eich cynnwys ar y ffurflen yn eich cyfeiriad cartref os oes gennych chi un.

Dydw i ddim yn byw yma drwy'r amser - oes dal angen i mi lenwi'r ffurflen?

4 noson neu fwy yr wythnos yn y cyfeiriad yma

Oes, dylech chi lenwi'r ffurflen os ydych chi'n aros yma am 4 noson neu fwy yr wythnos yn ystod y tymor.

Dylai rhywun hefyd ateb rhai cwestiynau amdanoch chi yn eich cyfeiriad arall. Dylech chi gael eich cynnwys ar y 2 ffurflen fel y gallwn ni gyfrif y boblogaeth yn gywir ym mhob man lle rydych chi'n byw.

3 noson neu lai yr wythnos yn y cyfeiriad yma

Nac oes, nid oes angen i chi lenwi ffurflen yn fan hyn os ydych chi'n aros yn y cyfeiriad yma am 3 noson neu lai yn ystod y tymor. Dim ond yn eich cyfeiriad arall y bydd angen i chi gael eich cynnwys ar y ffurflen.

Myfyrwyr rhyngwladol

Dylech chi gael eich cyfrif yn y cyfrifiad:

 • os ydych chi'n aros yma ar hyn o bryd ac wedi aros neu'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am o leiaf 3 mis
 • os nad ydych chi yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ond eich bod chi wedi mynd i wersi yn y cnawd yn ystod tymor yr Hydref 2020, a/neu dymor y Gaeaf 2021, ac mae gennych chi gytundeb ffurfiol i allu aros yn eich llety yn ystod y tymor

Beth fydd angen i mi ei wneud?

 1. Llenwch y ffurflen bapur os oes gennych chi un.
 2. Peidiwch â phoeni os na allwch chi gofio'r holl fanylion amdanoch chi'ch hun – gwnewch y gorau y gallwch chi.
 3. Rhowch y ffurflen bapur wedi'i llenwi yn yr amlen a'i selio.
 4. Rhowch hi yn y post, neu gallwch chi ei rhoi i'r rheolwr neu ffrind rydych chi'n ymddiried ynddo i'w phostio ar eich rhan.

Yng Nghymru, bydd yr opsiwn gennych chi i lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi. Gall staff yn eich sefydliad eich helpu chi hefyd.