Help gyda'r cwestiynau ar bapur

Cwestiynau am y cartref

Cwestiynau am y cartref

 1. H1.H1Pwy sy'n byw yma fel arfer?
 2. H2.H2Gan gyfrif pawb a gafodd eu cynnwys yng nghwestiwn H1, faint o bobl sy'n byw yma fel arfer?
 3. H3.H3Gan roi eich enw chi eich hun yn gyntaf, rhestrwch enwau'r holl bobl a gafodd eu cyfrif yng nghwestiwn H2, gan gynnwys plant, babanod a lojers.
 4. H4.H4Ar wahân i bawb a gafodd eu cyfrif yng nghwestiwn H2, pwy arall sy'n aros yma dros nos ar 21 Mawrth 2021?
 5. H5.H5Gan gyfrif dim ond y bobl a gafodd eu cynnwys yng nghwestiwn H4, faint o ymwelwyr sy’n aros yma dros nos ar 21 Mawrth 2021?
 6. H6.H6Sut mae aelodau o'r cartref hwn yn perthyn i'w gilydd?
 7. H7.H7Pa fath o gartref yw hwn?
 8. H8.H8Ydy pob ystafell yn y cartref, gan gynnwys y gegin, yr ystafell ymolchi a'r toiled, y tu ôl i ddrws sydd ddim ond yn cael ei ddefnyddio gan aelodau o'r cartref hwn?
 9. H9.H9Sawl ystafell wely sydd at ddefnydd aelodau'r cartref hwn yn unig?
 10. H10.H10Pa fath o wres canolog sydd yn y cartref yma?
 11. H12.H12Oes aelod neu aelodau o'ch cartref yn berchen ar y cartref hwn neu'n ei rentu?
 12. H13.H13Pwy yw eich landlord?
 13. H14.H14Sawl car neu fan sy'n eiddo i aelodau o'ch cartref, neu sydd ar gael i'w defnyddio ganddynt?

Cwestiynau i unigolion

Cwestiynau i unigolion 1-10

 1. 1.1Beth yw eich enw?
 2. 2.2Beth yw eich dyddiad geni?
 3. 3.3Beth yw eich rhyw?
 4. 4.4Yn gyfreithiol, beth yw eich statws priodasol neu statws eich partneriaeth sifil gofrestredig ar 21 Mawrth 2021?
 5. 6.6Ydych chi'n aros mewn cyfeiriad arall am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn?
 6. 8.8Ydych chi'n blentyn ysgol neu'n fyfyriwr mewn addysg amser llawn?
 7. 9.9Yn ystod y tymor, ble ydych chi'n byw fel arfer?
 8. 10.10Ym mha wlad y cawsoch chi eich geni?

Cwestiynau i unigolion 11 - 20

 1. 11.11Os na chawsoch eich geni yn y Deyrnas Unedig (y DU), pryd ddaethoch chi i fyw yma ddiwethaf?
 2. 12.12Gan gynnwys yr amser rydych chi wedi'i dreulio yma'n barod, am faint ydych chi'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig?
 3. 13.13Flwyddyn yn ôl, beth oedd eich cyfeiriad arferol?
 4. 14.14Sut fyddech chi'n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol?
 5. 15.15Beth yw eich grŵp ethnig?
 6. 16.16Beth yw eich crefydd?
 7. 17.17Ydych chi'n gallu deall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?
 8. 18.18Beth yw eich prif iaith? (Os ydych chi'n byw yn Lloegr)
 9. 18.18Beth yw eich prif iaith? (Os ydych chi'n byw yng Nghymru)
 10. 19.19Pa mor dda ydych chi'n gallu siarad Saesneg?
 11. 20.20Pa basbortau sydd gennych chi?

Cwestiynau i unigolion 21 - 30

 1. 21.21Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?
 2. 22.22Oes gennych chi gyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol sydd wedi para neu sy’n debygol o bara 12 mis neu fwy?
 3. 23.23Ydy unrhyw gyflwr neu salwch sydd gennych chi'n lleihau eich gallu i wneud gweithgareddau pob dydd?
 4. 24.24Ydych chi'n gofalu am unrhyw un, neu'n cynnig unrhyw help neu gefnogaeth i unrhyw un, oherwydd cyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol hir dymor, neu broblemau sy'n gysylltiedig â henaint?
 5. 26.26Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau eich cyfeiriadedd rhywiol?
 6. 27.27Ydy'r rhywedd rydych chi'n uniaethu ag ef yr un peth â'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsoch chi eich geni?
 7. 29.29Ydych chi wedi cwblhau prentisiaeth?
 8. 30.30Oes gennych chi gymhwyster ar lefel gradd neu uwch?

Cwestiynau i unigolion 31 - 40

 1. 31.31Oes gennych chi unrhyw gymwysterau eraill?
 2. 32.32Ydych chi wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol (er enghraifft, y fyddin)?
 3. 33.33Yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, oeddech chi'n gwneud unrhyw un o'r canlynol?
 4. 34.34Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'r hyn roeddech chi'n ei wneud yn ystod y 7 diwrnod diwethaf?
 5. 35.35Yn ystod y 4 wythnos diwethaf, oeddech chi wrthi'n chwilio am unrhyw fath o waith am dâl?
 6. 36.36Petai swydd ar gael nawr, fyddech chi'n gallu dechrau arni o fewn pythefnos?
 7. 37.37Yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, oeddech chi'n aros i ddechrau swydd roeddech chi eisoes wedi'i derbyn?
 8. 38.38Ydych chi erioed wedi gwneud unrhyw waith am dâl?
 9. 40.40Yn eich prif swydd, beth yw (oedd) eich statws cyflogaeth?

Cwestiynau i unigolion 41 - 50

 1. 41.41Beth yw (oedd) enw'r sefydliad neu'r busnes rydych (roeddech) chi'n gweithio iddo?
 2. 42.42Beth yw (oedd) teitl llawn eich swydd?
 3. 43.43Beth ydych (oeddech) chi'n ei wneud yn eich prif swydd?
 4. 44.44Beth yw (oedd) prif weithgarwch eich sefydliad, busnes neu'ch gwaith ar eich liwt eich hun?
 5. 45.45Ydych (oeddech) chi'n goruchwylio neu'n cadw golwg ar waith gweithwyr eraill o ddydd i ddydd?
 6. 47.47Yn eich prif swydd, sawl awr yr wythnos ydych chi'n gweithio fel arfer?
 7. 48.48Sut ydych chi'n teithio i'r gwaith fel arfer?
 8. 49.49Ble ydych chi'n gweithio'n bennaf?
 9. 50.50Beth yw cyfeiriad eich gweithle neu eich depo?

Cwestiynau am ymwelwyr V1 - V4

 1. V1.V1Beth yw enw'r person hwn?
 2. V2.V2Beth yw dyddiad geni'r person hwn?
 3. V3.V3Beth yw rhyw’r person hwn?
 4. V4.V4Beth yw cyfeiriad arferol y person hwn yn y DU?