H4. Ar wahân i bawb a gafodd eu cyfrif yng nghwestiwn H2, pwy arall sy'n aros yma dros nos ar 21 Mawrth 2021?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i wneud yn siŵr nad ydyn ni wedi gadael neb allan. Drwy gofnodi eich ymwelwyr, byddwch chi'n ein helpu ni i gyfrif yn gywir faint o bobl sy'n byw yn y wlad ac ym mhob ardal.

Os yw eich ymwelwyr yn byw yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig, mae'n bwysig eu bod nhw'n llenwi ffurflen ar gyfer eu cyfeiriad arferol hefyd. Os na fyddan nhw'n gwneud hyn, ni fyddan nhw'n cael eu cyfrif fel rhan o'r gymuned lle maen nhw'n byw fel arfer. Gall hyn effeithio ar faint o arian y bydd yr awdurdod lleol yn ei gael gan y llywodraeth ar gyfer gwasanaethau ac adnoddau.

Bydd ymwelwyr o'r Alban yn gallu llenwi eu ffurflenni cyfrifiad eu hunain yn ystod cyfrifiad yr Alban yn 2022.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1801.

Rhowch yr holl ymwelwyr sydd fel arfer yn byw yn rhywle arall, ond a oedd yn aros dros nos yn eich cyfeiriad ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Ticiwch bob opsiwn sy'n berthnasol.

Mae'n bwysig gwneud hyn hyd yn oed os ydych chi'n meddwl y gallen nhw fod wedi cael eu cynnwys ar ffurflen mewn cyfeiriad arall. Peidiwch â phoeni am bobl yn cael eu cyfrif ddwywaith. Mae ein prosesau'n ystyried hyn.

Cofiwch gynnwys plant a babanod yn eich ateb.

Important information:

Amgylchiadau wedi newid oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Er y gall cyfyngiadau'r coronafeirws (COVID-19) effeithio ar bwy all aros dros nos yn eich cartref, mae llawer o resymau pam y gallai pobl fod yn ymweld â chi o fewn y rheolau. Gallai hyn gynnwys pobl sy'n aros yn eich cartref fel rhan o'ch swigen gefnogaeth neu rywun sy'n ymweld â chi i roi gofal.

Beth bynnag yw'r rheswm dros gael pobl yn aros yn eich cyfeiriad, mae'n bwysig eu cynnwys hyd yn oed os ydych chi'n meddwl y gallan nhw fod wedi cael eu cynnwys ar ffurflen mewn cyfeiriad arall. Nid oes neb yn gallu defnyddio gwybodaeth bersonol o'r cyfrifiad er mwyn edrych i weld ydych chi'n dilyn cyfyngiadau'r coronafeirws.

Pwy i'w rhoi fel ymwelwyr

Ymwelwyr sydd â chyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig

Dylech chi gynnwys ymwelwyr sydd â chyfeiriad lle maen nhw fel arfer yn byw yn y Deyrnas Unedig.

Ymwelwyr sydd heb gyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig

Dylech chi gynnwys

  • ymwelwyr o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sydd yn y wlad am lai na 3 mis

Peidiwch â chynnwys

  • ymwelwyr o'r Deyrnas Unedig sydd heb gyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig
  • ymwelwyr sydd yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy ac sydd heb gyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig

Dylech chi gynnwys y bobl yma fel rhan o'ch cartref.

Mae eich atebion yn gyfrinachol

Dim ond i gynhyrchu ystadegau ac ar gyfer ymchwil ystadegol y byddwn ni'n defnyddio eich atebion. Ni fydd neb yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i werthu unrhyw beth i chi na dod o hyd i chi, ac nid yw staff sy'n gwasanaethu'r cyhoedd yn gallu ei gweld.