V4. Beth yw cyfeiriad arferol y person hwn yn y DU?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i wneud yn siŵr nad ydyn ni wedi gadael neb allan. Os yw eich ymwelwyr yn byw yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig, mae'n bwysig eu bod nhw'n llenwi ffurflen ar gyfer eu cyfeiriad arferol hefyd. Os na fyddan nhw'n gwneud hynny, byddan nhw'n cael eu gadael allan o niferoedd poblogaeth eu hardal. Bydd hyn yn effeithio ar faint o arian y bydd eu hawdurdod lleol yn ei dderbyn gan y llywodraeth. Drwy gynnwys eich ymwelwyr, byddwch chi'n ein helpu i sicrhau bod poblogaeth eu hawdurdod lleol yn cael ei chyfrif mor gywir â phosibl.

Gall ymwelwyr o'r Alban lenwi eu ffurflenni cyfrifiad yn ystod cyfrifiad yr Alban yn 2022.

Mae'r cyfrifiad wedi gofyn am fanylion pawb sy'n aros yn y cartref ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, gan gynnwys ymwelwyr, ers 1841.

Dylech chi roi pob ymwelydd sydd fel arfer yn byw yn rhywle arall a oedd yn aros dros nos yn eich cyfeiriad ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Mae hyn yn bwysig hyd yn oed os yw'r ymwelydd wedi cael ei roi ar ffurflen mewn cyfeiriad arall.

Rhowch gyfeiriad arferol yr ymwelydd yn y Deyrnas Unedig. Os nad ydych chi'n gwybod y cyfeiriad llawn, rhowch gymaint ag y gallwch chi. Er enghraifft, enw'r dref neu'r ddinas.

Os yw'r ymwelydd fel arfer yn byw mewn canolfan filwrol yn y Deyrnas Unedig, rhowch y cod post yn unig, nid y cyfeiriad llawn.

Os nad yw eich ymwelydd yn byw yn y Deyrnas Unedig fel arfer, rhowch enw'r wlad lle mae'n byw.

Os oes gennych chi fwy nag un ymwelydd, byddwch chi'n gweld yr opsiwn i ddewis yr un cyfeiriad â'r ymwelydd cyntaf. Os byddwch chi'n dewis yr opsiwn yma, nid oes angen i chi lenwi'r cyfeiriad eto.

Ymwelwyr sydd heb gyfeiriad arferol

Os nad oes gan yr ymwelydd gyfeiriad arferol arall, dylech chi ei roi fel person sy'n byw yn eich cyfeiriad fel arfer, hyd yn oed os mai dim ond am noson y mae'n aros.

Mae hyn yn golygu y dylech chi ei gynnwys yn y rhestr o bobl sy'n byw yma yn y cwestiynau am y cartref a llenwi'r cwestiynau i unigolion amdano.

Mae eich atebion yn gyfrinachol

Dim ond i gynhyrchu ystadegau ac ar gyfer ymchwil ystadegol y byddwn ni'n defnyddio eich atebion. Ni fydd neb yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i werthu unrhyw beth i chi na dod o hyd i chi, a nid yw staff sy'n gwasanaethu'r cyhoedd yn gallu ei gweld.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.