50. Beth yw cyfeiriad eich gweithle neu eich depo?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi llywodraeth lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddeall sut a ble mae pobl yn cymudo.

Bydd gwybodaeth am eich gweithle a sut rydych chi'n cymudo yn eu helpu nhw i wybod pa drafnidiaeth gyhoeddus sydd ei hangen yn lleol, i ddatblygu polisïau trafnidiaeth a chynllunio gwasanaethau yn eich ardal.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1901.

Atebwch y cwestiwn yma yn seiliedig ar eich prif swydd.

Rhowch gyfeiriad y man rydych chi'n adrodd iddo bob dydd.

Peidiwch â rhoi cyfeiriad y brif swyddfa na changen o'r sefydliad oni bai mai dyna ble rydych chi'n gweithio.

Gweithio mewn mwy nag un lle neu safle

Os ydych chi'n gweithio mewn mwy nag un lle neu safle, defnyddiwch gyfeiriad y man lle rydych chi'n gweithio y rhan fwyaf o'r amser.

Os ydych chi'n treulio'r un faint o amser mewn mwy nag un safle, defnyddiwch gyfeiriad y man lle gwnaethoch chi weithio'n fwyaf diweddar.

Gweithio y tu allan i'r Deyrnas Unedig

Os ydych chi'n gweithio dramor, rhowch enw'r wlad lle rydych chi'n gweithio, nid y cyfeiriad llawn.

Personél y lluoedd arfog

Os ydych chi wedi eich lleoli mewn canolfan yn y Deyrnas Unedig, rhowch y cod post yn unig. Peidiwch â rhoi'r cyfeiriad llawn.

Os ydych chi'n gwasanaethu ar fwrdd llong, rhowch porthladd cartref neu ganolfan y llynges os yw'r cyfeiriad yn y Deyrnas Unedig. Os yw'r cyfeiriad dramor, rhowch enw'r wlad.

Methu cofio'r cyfeiriad

Os nad ydych chi'n gallu cofio'r cyfeiriad llawn, rhowch gymaint ag y gallwch chi. Er enghraifft, enw'r stryd a'r dref, neu enw'r dref a'r sir.

Beth yw ystyr "prif swydd"?

Efallai fod eich amgylchiadau wedi newid yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Atebwch am eich prif swydd bresennol os oes un gennych chi.

Os nad oes gennych chi swydd ar hyn o bryd, atebwch am y swydd ddiweddaraf oedd gennych chi.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eich bod chi ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dylech chi ystyried yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Mwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd ar yr un pryd:

  • atebwch am y swydd lle rydych chi'n gweithio'r mwyaf o oriau fel arfer
  • rhowch y swydd sydd â'r cyflog uchaf, os ydych chi'n gweithio yr un nifer o oriau
  • dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar, os oes gan eich swyddi'r un oriau a chyflog

Newid swydd

Os ydych chi yn y broses o newid swydd, atebwch am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dylech chi ateb am eich swydd newydd dim ond os ydych chi eisoes wedi gadael eich swydd flaenorol.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.