16. Beth yw eich crefydd?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gynllunio gwasanaethau a neilltuo adnoddau yn well ar gyfer eich ardal chi.

Gall y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac awdurdodau lleol ddefnyddio'r wybodaeth yma er mwyn helpu i gynllunio a monitro gwasanaethau i bobl leol o ystod eang o gefndiroedd crefyddol. Gallai hyn gynnwys polisïau ar gaplaniaid ysbyty a gwybodaeth i'r cyhoedd.

Bydd eich ateb yn helpu cyrff cyhoeddus i nodi achosion o wahaniaethu neu allgáu cymdeithasol yn seiliedig ar grefydd, a gweithio i'w hatal rhag digwydd.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2001.

Chi sy'n penderfynu sut i ateb y cwestiwn yma. Os nad oes gennych chi grefydd, dewiswch "Dim crefydd".

Mae'r cwestiwn yma'n wirfoddol, felly gallwch chi ei adael yn wag os hoffech chi.

Os hoffech chi roi crefydd, enwad, cangen neu gast sydd ddim ar y rhestr, dewiswch "Unrhyw grefydd arall" a rhowch yr enw yn y lle gwag.

Plant a babis

Gan fod y cwestiwn yma'n wirfoddol, os ydych chi'n credu bod plentyn yn rhy ifanc i uniaethu â chrefydd, gallwch chi adael y cwestiwn yma'n wag.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu y byddai'r unigolyn yn ei ddewis. Mae'r cwestiwn yma'n wirfoddol, felly gall yr unigolyn ei adael yn wag os hoffai.