15. Beth yw eich grŵp ethnig?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy roi gwell dealltwriaeth i'ch awdurdod lleol o'r bobl sy'n byw yn eich ardal.

Gall y wybodaeth yma helpu cyrff cyhoeddus, fel llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, i:

  • drin pawb yn deg, yn unol â'u dyletswyddau cyfreithiol ynghylch cydraddoldeb
  • penderfynu pa adnoddau i'w neilltuo ar gyfer eich cymuned
  • datblygu a monitro polisïau er mwyn gwella bywydau grwpiau dan anfantais, gan gynnwys llawer o grwpiau lleiafrifoedd ethnig
  • mesur a deall gwahaniaethau ym mywydau a chyfleoedd pobl o wahanol grwpiau ethnig
  • adnabod a helpu pobl y mae angen mwy o gymorth arnyn nhw gyda gwasanaethau fel tai, addysg a gofal iechyd

Bydd eich ateb yn helpu adrannau'r llywodraeth i wneud newidiadau lle mae anghydraddoldeb drwy gasglu gwybodaeth am brofiadau pobl o wahanol gefndiroedd ethnig.

Bydd eich ateb yn helpu pobl yn eich cymuned mewn llawer o ffyrdd eraill. Er enghraifft, mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn defnyddio'r wybodaeth i fesur a yw prosesau recriwtio a chyflogaeth yn y lluoedd arfog yn cyfateb i gyfansoddiad ethnig y boblogaeth.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1991.

Chi sy'n penderfynu sut i ateb y cwestiwn yma. Gallai eich grŵp ethnig fod yn gefndir diwylliannol neu'n gefndir teuluol.

Yn gyntaf, dewiswch un adran o adrannau A i E sy'n disgrifio orau eich grŵp ethnig.

Ar ôl i chi ddewis yr adran rydych chi'n uniaethu agosaf â hi, dewiswch opsiwn o fewn yr adran yna. Os nad yw eich grŵp ethnig ar y rhestr, gallwch chi ddewis yr opsiwn "Unrhyw gefndir arall" ac yna nodi eich grŵp ethnig.

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n perthyn i fwy nag un cefndir ethnig o'r adrannau, dewiswch "Grwpiau Cymysg neu Amlethnig".

Eich grŵp ethnig ddim ar y rhestr?

Os nad yw eich cefndir ethnig yn un o'r 4 adran gyntaf, yna dewiswch "Grŵp ethnig arall”, ticiwch opsiwn a nodwch eich grŵp ethnig os yw'n briodol.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu byddai'r unigolyn yn ei ddewis.