18. Beth yw eich prif iaith? (Os ydych chi'n byw yng Nghymru)

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy ddangos i ddarparwyr gwasanaethau lleol ble mae angen gwasanaethau iaith. Mae'r gwasanaethau yma ar gyfer pobl yn eich ardal sydd ddim yn siarad Cymraeg na Saesneg fel eu prif iaith. Er enghraifft:

  • efallai y bydd angen i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ddarparu gwasanaethau cyfieithu a dehongli
  • efallai y bydd angen i wella argaeledd gwersi Cymraeg a Saesneg
  • mae angen i bob corff cyhoeddus benderfynu sut mae'n darparu gwybodaeth i ystod eang o ddefnyddwyr yn ei ardal

Mae gwybodaeth am nifer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn helpu eich awdurdod lleol. Mae'n ei helpu i gynllunio gwasanaethau a datblygu polisïau er mwyn darparu ar gyfer pobl fyddar neu'r rhai sy'n drwm eu clyw.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2011.

Dewiswch un ateb yn unig.

Os nad ydych chi'n siŵr beth yw eich prif iaith, meddyliwch am yr iaith rydych chi'n ei defnyddio'n fwyaf naturiol. Mae'n bosibl mai hon yw'r iaith rydych chi'n ei defnyddio gartref.

Os byddwch chi'n dewis "Arall", byddwn ni'n gofyn pa mor dda rydych chi'n siarad Saesneg yn y cwestiwn nesaf. Roedd y cwestiwn blaenorol yn gofyn am eich gallu yn y Gymraeg.

Iaith arwyddion

Os ydych chi'n defnyddio iaith arwyddion (fel Iaith Arwyddion Prydain) fel eich prif iaith, dewiswch "Arall" a rhowch enw'r iaith arwyddion.

Mwy nag un iaith

Os oes gennych chi 2 brif iaith, sef Cymraeg a Saesneg, dewiswch yr opsiwn "Cymraeg neu Saesneg".

Os oes gennych chi un brif iaith yn ogystal â Chymraeg neu Saesneg, dewiswch "Arall" a rhowch enw'r iaith.

Os oes gennych chi 2 brif iaith neu fwy, sydd ddim yn cynnwys Cymraeg na Saesneg, rhowch enw'r iaith y mae'n well gennych chi ei defnyddio.

Plant a babis

Ar gyfer plant 3 oed neu hŷn sydd ddim yn gallu siarad eto, dewiswch y brif iaith rydych chi'n disgwyl iddyn nhw ei defnyddio pan fyddan nhw'n dechrau siarad.

Os yw plentyn yn 2 oed neu'n iau, does dim angen i chi ateb y cwestiwn yma amdano.

Pam mai dim ond "Cymraeg neu Saesneg" ac "Arall" sydd ar y rhestr?

Mae Cymraeg a Saesneg ar y rhestr oherwydd nhw yw'r ieithoedd swyddogol yng Nghymru.

Mae'n bwysig i ni wybod faint o bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg na Saesneg fel iaith gyntaf ac felly beth yw eu prif iaith.

Mae hyn yn ein helpu ni i ddeall i faint o bobl y gallai fod angen help ychwanegol wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus.

Important information:

Dim digon o le?

Rydych chi'n gallu byrhau ieithoedd sydd ag enwau hir, er enghraifft "BSL" yn lle "Iaith Arwyddion Prydain". Os nad oes digon o le, rhowch gymaint ag y gallwch chi. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.