3. Beth yw eich rhyw?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy ddarparu gwybodaeth am ryw y bobl yn eich ardal. Bydd yn helpu eich cymuned leol drwy alluogi elusennau, sefydliadau a llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddeall pa wasanaethau y gallai fod eu hangen ar bobl.

Bydd y wybodaeth yma'n helpu awdurdodau lleol i fonitro unrhyw wahaniaethau rhwng pobl o wahanol ryw. Bydd eich ateb yn helpu cyrff cyhoeddus i nodi achosion o wahaniaethu neu allgáu cymdeithasol yn seiliedig ar ryw, a gweithio i'w hatal rhag digwydd.

Cafodd cwestiwn am ryw ei ofyn gyntaf yn 1801.

Mae'r cwestiwn yma'n hanfodol er mwyn deall twf poblogaeth a monitro cydraddoldeb. Dewiswch naill ai "Benyw" neu "Gwryw".

Os nad ydych chi'n siŵr sut i ateb, defnyddiwch y rhyw sydd wedi ei gofnodi ar eich tystysgrif geni neu eich Tystysgrif Cydnabod Rhywedd.

Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn, bydd cwestiwn gwirfoddol yn nes ymlaen ar hunaniaeth o ran rhywedd. Bydd hwn yn gofyn a yw'r rhywedd rydych chi'n uniaethu ag ef yn wahanol i'r rhyw a gafodd ei gofrestru pan gawsoch chi eich geni. Os yw'n wahanol, gallwch chi nodi eich hunaniaeth o ran rhywedd yn y cwestiwn hwnnw.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu byddai'r unigolyn yn ei ddewis.