V1. Beth yw enw'r person hwn?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i wneud yn siŵr nad ydyn ni wedi gadael neb allan. Os yw eich ymwelwyr yn byw yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig, mae'n bwysig eu bod nhw'n llenwi ffurflen ar gyfer eu cyfeiriad arferol hefyd. Os na fyddan nhw'n gwneud hynny, byddan nhw'n cael eu gadael allan o niferoedd poblogaeth eu hardal. Bydd hyn yn effeithio ar faint o arian y bydd eu hawdurdod lleol yn ei dderbyn gan y llywodraeth. Drwy gynnwys eich ymwelwyr, byddwch chi'n ein helpu i sicrhau bod poblogaeth eu hawdurdod lleol yn cael ei chyfrif mor gywir â phosibl.

Gall ymwelwyr o'r Alban lenwi eu ffurflenni cyfrifiad yn ystod cyfrifiad yr Alban yn 2022.

Mae'r cyfrifiad wedi gofyn am fanylion pawb sy'n aros yn y cartref ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, gan gynnwys ymwelwyr, ers 1841.

Dylech chi roi pob ymwelydd sydd fel arfer yn byw yn rhywle arall a oedd yn aros dros nos yn eich cyfeiriad ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Important information:

Pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Er y gall cyfyngiadau'r coronafeirws (COVID-19) effeithio ar bwy all aros dros nos yn eich cartref, mae llawer o resymau pam y gallai pobl fod yn ymweld â chi o fewn y rheolau. Gallai hyn gynnwys pobl sy'n aros yn eich cartref fel rhan o'ch swigen gefnogaeth neu rywun sy'n ymweld â chi i roi gofal.

Beth bynnag yw'r rheswm dros gael pobl yn aros yn eich cyfeiriad, mae'n bwysig eu cynnwys hyd yn oed os ydych chi'n meddwl y gallan nhw fod wedi cael eu cynnwys ar ffurflen mewn cyfeiriad arall. Nid oes neb yn gallu defnyddio gwybodaeth bersonol o'r cyfrifiad er mwyn edrych i weld ydych chi'n dilyn cyfyngiadau'r coronafeirws.

Cyfenw yw enw teulu'r ymwelydd

Rhowch enw teulu'r ymwelydd yn y blwch "Cyfenw", hyd yn oed os yw'r ymwelydd fel arfer yn rhoi enw ei deulu yn gyntaf.

Os gallwch chi, defnyddiwch yr enw sydd ar ddogfennau swyddogol yr ymwelydd, fel pasbort neu drwydded yrru. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n gallu cofio ei enw llawn, atebwch orau y gallwch chi.

Ymwelydd sydd heb gyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig

Os nad oes gan yr ymwelydd gyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig, a'i fod yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy, peidiwch â rhoi'r ymwelydd yn yr adran yma. Dylech chi ei roi fel person sy'n byw yn eich cyfeiriad fel arfer. Mae hyn yn golygu y dylech chi ei gynnwys yng nghwestiynau am y cartref H1 i H6 a'i ystyried yn eich ateb i H13. Dylech chi neu'r ymwelydd lenwi'r cwestiynau i unigolion hefyd.

Babi sydd heb enw eto

Rhowch "Babi" fel ei enw cyntaf, yna rhowch ei gyfenw.

Mae eich atebion yn gyfrinachol

Dim ond i gynhyrchu ystadegau ac ar gyfer ymchwil ystadegol y byddwn ni'n defnyddio eich atebion. Ni fydd neb yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i werthu unrhyw beth i chi na dod o hyd i chi, a nid yw staff sy'n gwasanaethu'r cyhoedd yn gallu ei gweld.