41. Beth yw (oedd) enw'r sefydliad neu'r busnes rydych (roeddech) chi'n gweithio iddo?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi eich awdurdod lleol i ddeall yr economi leol a'r farchnad lafur.

Bydd y wybodaeth yma'n dangos tueddiadau cyflogaeth yn ôl diwydiant. Gallai hyn helpu cynllunwyr lleol i baratoi ar gyfer newidiadau yn y galw am ofod manwerthu, gofod swyddfa a thir ar gyfer gweithgynhyrchu.

Bydd eich awdurdod lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig hefyd yn defnyddio'r wybodaeth yma i wneud cynlluniau ar gyfer tai, trafnidiaeth, datblygu economaidd ac adfywio.

Bydd y wybodaeth yma hefyd yn helpu i wneud rhagfynegiadau ynghylch cyflogaeth yn y dyfodol a nodi unrhyw gysylltiadau rhwng nodweddion unigolion a diwydiant. Er enghraifft, gallai ddangos bod llawer iawn o bobl o grwpiau penodol mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth am dâl isel.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1911.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Os nad oeddech chi'n gweithio, atebwch am eich prif swydd ddiwethaf.

Rhowch enw sefydliad eich prif swydd. Peidiwch â rhoi enwau unrhyw sefydliadau eraill rydych chi'n gweithio iddyn nhw, neu wedi gweithio iddyn nhw.

Os nad ydych chi'n cofio manylion eich prif swydd ddiwethaf, atebwch orau y gallwch chi.

Dewiswch yr opsiwn "Dim sefydliad neu'n gweithio i unigolyn preifat" dim ond os ydych chi'n:

  • hunangyflogedig heb fusnes, er enghraifft, yn gwneud gwaith am arian mewn llaw, neu'n
  • cael eich cyflogi gan unigolyn preifat, er enghraifft, gofalwr, cynorthwyydd personol neu au pair
Beth yw ystyr "prif swydd"?

Efallai fod eich amgylchiadau wedi newid yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Atebwch am eich prif swydd bresennol os oes un gennych chi.

Os nad oes gennych chi swydd ar hyn o bryd, atebwch am y swydd ddiweddaraf oedd gennych chi.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eich bod chi ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dylech chi ystyried yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Mwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd ar yr un pryd:

  • atebwch am y swydd lle rydych chi'n gweithio'r mwyaf o oriau fel arfer
  • rhowch y swydd sydd â'r cyflog uchaf, os ydych chi'n gweithio yr un nifer o oriau
  • dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar, os oes gan eich swyddi'r un oriau a chyflog

Newid swydd

Os ydych chi yn y broses o newid swydd, atebwch am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dylech chi ateb am eich swydd newydd dim ond os ydych chi eisoes wedi gadael eich swydd flaenorol.

Gweithwyr asiantaeth

Os ydych chi'n gweithio, neu os oeddech chi'n gweithio, i asiantaeth, rhowch enw'r asiantaeth. Peidiwch ag ateb am y safle lle rydych chi'n gweithio neu lle roeddech chi'n gweithio.

Er enghraifft, mae John yn cael ei gyflogi gan asiantaeth recriwtio ac yn gweithio fel gweinyddwr mewn ysgol. Mae e'n rhoi enw'r asiantaeth gwaith dros dro, nid enw yr ysgol.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch. Gallwch chi fyrhau geiriau, er enghraifft, Ltd ar gyfer Limited, Inc. ar gyfer Incorporated neu Co. ar gyfer Company.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.