44. Beth yw (oedd) prif weithgarwch eich sefydliad, busnes neu'ch gwaith ar eich liwt eich hun?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi eich awdurdod lleol i ddeall yr economi leol a'r farchnad lafur.

Bydd y wybodaeth yma'n dangos tueddiadau cyflogaeth yn ôl diwydiant. Gallai hyn helpu cynllunwyr lleol i baratoi ar gyfer newidiadau yn y galw am ofod manwerthu, gofod swyddfa a thir ar gyfer gweithgynhyrchu.

Bydd eich awdurdod lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig hefyd yn defnyddio'r wybodaeth yma i wneud cynlluniau ar gyfer tai, trafnidiaeth, datblygu economaidd ac adfywio.

Bydd y wybodaeth yma hefyd yn helpu i wneud rhagfynegiadau ynghylch cyflogaeth yn y dyfodol a nodi unrhyw gysylltiadau rhwng nodweddion unigolion a diwydiant. Er enghraifft, gallai ddangos bod llawer iawn o bobl o grwpiau penodol mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth am dâl isel.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1911.

Ffordd arall o ofyn y cwestiwn yma yw, beth mae'r cwmni neu'r sefydliad rydych chi'n gweithio iddo yn ei wneud yn bennaf yn y man lle rydych chi'n gweithio?

Gallai hyn fod yn wahanol i'r hyn rydych chi'n ei wneud yn eich prif swydd.

Os nad ydych chi'n gweithio ar hyn o bryd, atebwch am eich prif swydd ddiwethaf. Rhowch yr hyn roedd y cwmni'n ei wneud, neu'n ei greu, pan oeddech chi'n gweithio yno.

Important information:

Sut i ateb os yw pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar eich sefydliad neu gwmni?

Os ydych chi'n gweithio ar hyn o bryd ac mae prif gweithgarwch eich sefydliad neu gwmni wedi newid oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19), rhowch ateb sy'n disgrifio orau ei weithgarwch ar hyn o bryd.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, atebwch drwy roi prif weithgarwch eich sefydliad neu gwmni fel yr oedd cyn i chi fynd i ffwrdd o'r gwaith.

Enghreifftiau o brif weithgarwch

Mae Jack yn gweithio fel glanhawr mewn ysgol gynradd ac yn cael ei gyflogi gan yr ysgol yn uniongyrchol. Prif weithgarwch y sefydliad neu'r busnes y mae'n gweithio iddo yw "addysg gynradd".

Gallai enghreifftiau eraill o brif weithgarwch gynnwys:

  • meithrinfa gofal dydd
  • cymdeithas adeiladu
  • cynllunio tudalennau gwe
  • llety â chymorth warden i'r henoed
  • arlwywyr lletygarwch corfforaethol
  • contractwyr cludiant ffordd

Gweithwyr asiantaeth

Os ydych chi'n gweithio, neu os oeddech chi'n gweithio, i asiantaeth, rhowch brif weithgarwch yr asiantaeth. Peidiwch ag ateb am y man lle rydych chi'n gweithio neu lle roeddech chi'n gweithio.

Er enghraifft, mae John yn cael ei gyflogi gan asiantaeth gwaith dros dro ac yn gweithio fel gweinyddwr mewn ysgol. Prif weithgarwch y sefydliad y mae'n gweithio iddo yw "asiantaeth gwaith dros dro".

Gweision sifil a swyddogion llywodraeth leol

Os ydych chi'n was sifil, rhowch "gwasanaeth sifil" wedyn enw'r adran, er enghraifft, "gwasanaeth sifil DVLA".

Os ydych chi'n gweithio i awdurdod lleol neu ym maes llywodraeth leol, rhowch "llywodraeth leol", wedyn enw'r adran, er enghraifft, "Cynllunio" neu "Tai".

Beth yw ystyr "prif swydd"?

Efallai fod eich amgylchiadau wedi newid yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Atebwch am eich prif swydd bresennol os oes un gennych chi.

Os nad oes gennych chi swydd ar hyn o bryd, atebwch am y swydd ddiweddaraf oedd gennych chi.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eich bod chi ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dylech chi ystyried yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Mwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd ar yr un pryd:

  • atebwch am y swydd lle rydych chi'n gweithio'r mwyaf o oriau fel arfer
  • rhowch y swydd sydd â'r cyflog uchaf, os ydych chi'n gweithio yr un nifer o oriau
  • dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar, os oes gan eich swyddi'r un oriau a chyflog

Newid swydd

Os ydych chi yn y broses o newid swydd, atebwch am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dylech chi ateb am eich swydd newydd dim ond os ydych chi eisoes wedi gadael eich swydd flaenorol.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.