42. Beth yw (oedd) teitl llawn eich swydd?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned drwy wneud yn siŵr bod awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn deall marchnadoedd llafur lleol a chenedlaethol ac yn datblygu cynlluniau addas ar gyfer tai, trafnidiaeth a defnydd tir. Gall y wybodaeth y mae'r cyfrifiad yn ei chasglu helpu i ddeall natur swyddi yn y dyfodol. Gall hefyd helpu i ddarganfod pa sgiliau a hyfforddiant sydd eu hangen i fodloni'r galw hwnnw.

Bydd y wybodaeth yma'n ddefnyddiol hefyd ar gyfer datblygiad economaidd lleol, gan ei bod yn rhoi dealltwriaeth o ymddygiad cymdeithasol a sut mae adnoddau cyhoeddus yn cael eu rhannu.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1801.

Mae'r cwestiwn yma am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Os nad oeddech chi'n gweithio, atebwch am eich prif swydd ddiwethaf.

Important information:

Sut i ateb os yw pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar eich swydd

Os ydych chi'n gweithio ar hyn o bryd ac mae natur eich gwaith wedi newid oherwydd pandemig y coronafeirws, rhowch deitl y swydd sy'n disgrifio orau eich amgylchiadau presennol.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, atebwch drwy roi teitl y swydd oedd gennych chi cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Rhowch un teitl swydd penodol yn unig.

Os nad ydych chi'n cofio manylion eich prif swydd ddiwethaf, atebwch orau y gallwch chi.

Peidiwch â rhoi eich gradd na band eich cyflog.

Beth yw ystyr "prif swydd"?

Efallai fod eich amgylchiadau wedi newid yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Atebwch am eich prif swydd bresennol os oes un gennych chi.

Os nad oes gennych chi swydd ar hyn o bryd, atebwch am y swydd ddiweddaraf oedd gennych chi.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eich bod chi ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dylech chi ystyried yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Mwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd ar yr un pryd:

  • atebwch am y swydd lle rydych chi'n gweithio'r mwyaf o oriau fel arfer
  • rhowch y swydd sydd â'r cyflog uchaf, os ydych chi'n gweithio yr un nifer o oriau
  • dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar, os oes gan eich swyddi'r un oriau a chyflog

Newid swydd

Os ydych chi yn y broses o newid swydd, atebwch am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dylech chi ateb am eich swydd newydd dim ond os ydych chi eisoes wedi gadael eich swydd flaenorol.

Teitlau prif swydd

Dyma enghreifftiau o deitlau prif swyddi:

  • gweithiwr gofal preswyl
  • gweinyddwr deintyddol
  • rheolwr archfarchnad
  • fforman warws
  • cynorthwyydd mewn ffreutur
  • peiriannydd gwres ganolog

Gweithwyr asiantaeth

Rhowch deitl y swydd rydych chi'n ei gwneud neu'r un roeddech chi'n ei gwneud. Peidiwch ag ateb "gweithiwr asiantaeth".

Er enghraifft, mae John yn cael ei gyflogi gan asiantaeth gwaith dros dro ac yn gweithio fel gweinyddwr mewn ysgol. Mae e'n rhoi teitl ei swydd fel "gweinyddwr swyddfa ysgol".

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.