49. Ble ydych chi'n gweithio'n bennaf?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi llywodraeth lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddeall sut a ble mae pobl yn cymudo.

Bydd gwybodaeth am eich gweithle a sut rydych chi'n cymudo yn eu helpu i wybod pa drafnidiaeth gyhoeddus sydd ei hangen yn lleol, i ddatblygu polisïau trafnidiaeth a chynllunio gwasanaethau yn eich ardal.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1901.

Dewiswch yr opsiwn sy'n disgrifio orau eich prif weithle ar gyfer eich prif swydd ar hyn o bryd.

Important information:

Sut i ateb os yw pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ble rydych chi'n gweithio yn bennaf

Os ydych chi'n gweithio ar hyn o bryd ac mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ble rydych chi'n gweithio'n bennaf, dewiswch yr ateb sy'n disgrifio orau eich amgylchiadau presennol.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, atebwch am ble roeddech chi'n gweithio'n bennaf cyn i chi fynd i ffwrdd o'r gwaith.

 • Os ydych chi'n gweithio mewn mwy nag un cyfeiriad, dewiswch ble rydych chi'n gweithio y rhan fwyaf o'r amser.
 • Os ydych chi'n gweithio'r un nifer o oriau mewn 2 le neu fwy, atebwch am yr un lle gwnaethoch chi weithio fwyaf diweddar.

Er enghraifft, os ydych chi'n gweithio o'r cartref 3 diwrnod yr wythnos, ond yn mynd i weithle arall am y 2 ddiwrnod arall, dewiswch "Gartref neu o'r cartref" oherwydd eich bod chi'n gweithio o'r cartref y rhan fwyaf o'r amser.

Mewn gweithle

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych chi'n gweithio mewn adeilad neu safle penodol, fel ysgol, swyddfa neu safle manwerthu. Dewiswch yr opsiwn yma hefyd os ydych chi'n adrodd i weithle ond yn treulio amser i ffwrdd yn ystod eich shifft, er enghraifft, os ydych chi'n swyddog heddlu, yn ddiffoddwr tân neu'n weithiwr post.

Adrodd i ddepo

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych chi'n adrodd i ddepo ar gyfer eich gwaith yn rheolaidd. Lle i gadw llawer o offer, bwyd neu nwyddau yw "depo". Mae'r term hefyd yn disgrifio lle mae bysiau, trenau neu gerbydau eraill yn cael eu storio a'u cynnal a'u cadw. Mae enghreifftiau'n gallu cynnwys:

 • iard drenau
 • gorsaf fysiau
 • warws

Gartref neu o'r cartref

Dewiswch yr opsiwn yma os yw eich gwaith yn cynnwys gweithio o'ch cartref y rhan fwyaf o'r amser.

Ar safle ar y môr

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych chi'n gweithio ar strwythur sefydlog neu symudol â chyfleusterau ar y môr, er enghraifft, llwyfan olew neu blatfform drilio.

Dim man penodol

Dewiswch "Dim man penodol" os ydych chi'n teithio'n gyson yn eich swydd, ac nad ydych chi'n adrodd i un lle yn rheolaidd. Mae enghreifftiau'n gallu cynnwys:

 • gwerthwyr sy'n mynd o ddrws i ddrws neu sy'n teithio
 • ymchwilwyr marchnad sy'n newid lleoliad yn gyson
 • gweithwyr llongau mordeithio
Beth yw ystyr "prif swydd"?

Efallai fod eich amgylchiadau wedi newid yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Atebwch am eich prif swydd bresennol os oes un gennych chi.

Os nad oes gennych chi swydd ar hyn o bryd, atebwch am y swydd ddiweddaraf oedd gennych chi.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eich bod chi ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dylech chi ystyried yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Mwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd ar yr un pryd:

 • atebwch am y swydd lle rydych chi'n gweithio'r mwyaf o oriau fel arfer
 • rhowch y swydd sydd â'r cyflog uchaf, os ydych chi'n gweithio yr un nifer o oriau
 • dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar, os oes gan eich swyddi'r un oriau a chyflog

Newid swydd

Os ydych chi yn y broses o newid swydd, atebwch am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dylech chi ateb am eich swydd newydd dim ond os ydych chi eisoes wedi gadael eich swydd flaenorol.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.