H5. Gan gyfrif dim ond y bobl a gafodd eu cynnwys yng nghwestiwn H4, faint o ymwelwyr sy’n aros yma dros nos ar 21 Mawrth 2021?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i wneud yn siŵr nad ydyn ni wedi gadael neb allan. Drwy gofnodi eich ymwelwyr, byddwch chi'n ein helpu ni i gyfrif yn gywir faint o bobl sy'n byw yn y wlad ac ym mhob ardal.

Os yw eich ymwelwyr yn byw yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig, mae'n bwysig eu bod nhw'n llenwi ffurflen ar gyfer eu cyfeiriad arferol hefyd. Os na fyddan nhw'n gwneud hyn, ni fyddan nhw'n cael eu cyfrif fel rhan o'r gymuned lle maen nhw'n byw fel arfer. Gall hyn effeithio ar faint o arian y bydd yr awdurdod lleol yn ei gael gan y llywodraeth ar gyfer gwasanaethau ac adnoddau.

Bydd ymwelwyr o'r Alban yn gallu llenwi eu ffurflenni cyfrifiad eu hunain yn ystod cyfrifiad yr Alban yn 2022.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1801.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am ymwelwyr yn unig. Peidiwch â rhoi unrhyw un sy'n byw yma fel arfer.

Dylech chi gyfrif pawb y gwnaethoch chi eu rhoi yn eich ateb i H4. Cofiwch roi pob ymwelydd unwaith yn unig.

Hefyd, dylech chi ateb y cwestiynau ar dudalen 32 am bob ymwelydd sy'n aros dros nos yn y cyfeiriad yma ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Os nad oes neb yn aros yma, rhowch "0".

Mae eich atebion yn gyfrinachol

Dim ond i gynhyrchu ystadegau ac ar gyfer ymchwil ystadegol y byddwn ni'n defnyddio eich atebion. Ni fydd neb yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i werthu unrhyw beth i chi na dod o hyd i chi, a nid yw staff sy'n gwasanaethu'r cyhoedd yn gallu ei gweld.