12. Gan gynnwys yr amser rydych chi wedi'i dreulio yma'n barod, am faint ydych chi'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich awdurdod lleol i ddeall faint o bobl sy'n byw yn eich ardal am gyfnod byr neu am gyfnod hir. Bydd awdurdodau lleol yn gallu defnyddio'r wybodaeth i wneud yn siŵr eu bod nhw'n darparu'r gwasanaethau cywir i'ch cymuned.

Gall yr amser y mae pobl yn bwriadu ei dreulio yn y Deyrnas Unedig effeithio ar y ffordd maen nhw'n byw yn eu cymuned. Mae hyn yn cynnwys sut mae aelodau o'r gymuned yn rhyngweithio â'i gilydd. Bydd eich awdurdod lleol yn gallu defnyddio'r wybodaeth i asesu anghenion mewnfudwyr sy'n byw yn eich ardal. Mae anghenion fel gwasanaethau, swyddi neu hyfforddiant yn gallu newid yn ôl pa mor hir mae'r person wedi byw yn y wlad.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn yn y cyfrifiad am y tro cyntaf yn 2011.

Dewiswch yr opsiwn sy'n dangos am faint o amser rydych chi'n meddwl y byddwch chi'n aros yn y Deyrnas Unedig. Dylech chi hefyd gynnwys yr amser rydych chi wedi ei dreulio yma'n barod.

Os ydych chi'n bwriadu aros yma'n barhaol, dewiswch yr opsiwn "12 mis neu fwy".

Yn gadael neu wedi gadael y Deyrnas Unedig am wyliau neu'n ymweld â gwlad dramor?

Dewiswch yr opsiwn ar gyfer cyfanswm yr amser rydych chi'n bwriadu ei dreulio yn y Deyrnas Unedig. Dylech chi gynnwys gwyliau neu deithiau i ffwrdd o'r Deyrnas Unedig yn y cyfanswm rydych chi'n bwriadu ei dreulio yma.

Enghraifft o aros yn y Deyrnas Unedig am 12 mis neu fwy

Gwnaeth Gina gyrraedd y Deyrnas Unedig 10 mis yn ôl. Roedd hi:

  • yn y Deyrnas Unedig am 6 mis, wedyn
  • ar wyliau dramor am 2 fis, wedyn
  • roedd hi yn ôl yn y Deyrnas Unedig am 2 fis arall, ac
  • mae hi'n bwriadu peidio â byw yn y Deyrnas Unedig mewn 4 mis

Mae Gina yn dewis yr opsiwn: "12 mis neu fwy" oherwydd cyfanswm yr amser mae hi'n bwriadu ei dreulio yn y Deyrnas Unedig (gan gynnwys ymweliad byr i ffwrdd) yw 14 mis.

Eich fisa yn dod i ben neu wedi dod i ben ond rydych chi am aros yn hirach?

Dewiswch yr opsiwn sy'n dangos am ba mor hir rydych chi'n bwriadu aros. Does dim ots pryd bydd eich fisa yn dod i ben neu os yw'r fisa wedi dod i ben yn barod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un o adrannau'r llywodraeth.

Ddim yn gwybod am ba mor hir y byddwch chi yn y Deyrnas Unedig?

Os nad ydych chi'n siŵr am ba mor hir y byddwch chi'n aros, rhowch yr amcan gorau y gallwch chi ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys yr amser rydych chi wedi ei dreulio yma'n barod.

Beth yw'r Deyrnas Unedig?

Teitl llawn y wlad yw Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

Mae Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Nid yw Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw yn rhan o'r Deyrnas Unedig.