H12. Oes aelod neu aelodau o'ch cartref yn berchen ar y cartref hwn neu'n ei rentu?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy ddangos y cydbwysedd rhwng tai rhent a thai y mae pobl yn berchen arnyn nhw yn eich ardal.

Bydd Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraeth leol yn defnyddio'r wybodaeth yma i ddeall y newid yn y galw am dai. Yna, byddan nhw'n gallu datblygu a gwella cynlluniau tai yn eich ardal.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1971.

Ystyr "cartref" yw naill ai:

 • un person yn byw ar ei ben ei hun, neu
 • grŵp o bobl (does dim rhaid iddyn nhw berthyn i’w gilydd) sy'n byw yn yr un cyfeiriad ac sy’n rhannu cyfleusterau coginio ac ystafell fyw neu lolfa neu le bwyta

Os yw eich landlord yn byw yn y cyfeiriad yma, dewiswch y categori sy'n dangos ei berchnogaeth o'r eiddo.

Yn berchen arno'n gyfan gwbl

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych chi'n berchen ar eich cartref heb forgais neu fenthyciad.

Dylech chi hefyd ddewis hwn os ydych chi wedi talu eich morgais i gyd ond rydych chi'n dal i dalu swm bach o arian i'r benthycwr am ofalu am y gweithredoedd.

Rhyddhau ecwiti

Dewiswch "Yn berchen arno'n gyfan gwbl" os oes gennych chi un o'r cynlluniau hyn:

 • morgais hyd oes (gan gynnwys cynllun incwm cartref)
 • cynllun rifersiwn cartref
 • morgais ymddeol llog-yn-unig
 • morgais ymddeol

Mae'r rhain yn gynlluniau lle mae pobl sy'n berchen ar eu cartref yn gyfan gwbl yn codi arian yn erbyn eu heiddo, naill ai mewn un swm neu fel taliad rheolaidd.

Yn berchen arno gyda morgais neu fenthyciad

Benthyciad gan fanc, cymdeithas adeiladu neu fenthyciwr arall sy'n eich helpu chi i brynu eiddo yw morgais.

Yn berchen arno'n rhannol ac yn ei rentu'n rhannol (cynllun rhanberchenogaeth)

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych chi'n berchen ar ran o'ch cartref a hefyd yn talu rhent am ran arall. Gallwch chi fod yn berchen ar ran o'ch cartref gyda morgais neu fenthyciad neu heb forgais neu fenthyciad.

Yn ei rentu (gyda chymorth budd-dal tai neu hebddo)

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych chi'n talu rhent i landlord er mwyn byw yn yr eiddo yma. Dewiswch hwn os ydych chi'n talu eich rhent eich hun neu os yw eich rhent yn cael ei dalu drwy fudd-dal tai neu gredyd cynhwysol.

Gwyliau morgais ac ôl-ddyledion rhent

Os ydych chi wedi gohirio taliadau morgais, neu os ydych chi wedi cytuno i beidio â thalu rhent dros dro, dewiswch yr ateb ar gyfer eich sefyllfa arferol. Er enghraifft:

 • dewiswch "Yn berchen arno gyda morgais neu fenthyciad" hyd yn oed os ydych chi wedi cytuno ar wyliau talu morgais
 • dewiswch "Yn ei rentu (gyda chymorth budd-dal tai neu hebddo)" hyd yn oed os ydych chi ar ei hôl hi gyda'ch rhent ar hyn o bryd neu os nad ydych chi'n talu rhent dros dro

Yn byw yma heb dalu rhent

Dewiswch yr opsiwn yma os nad ydych chi'n berchen ar eich cartref nac yn talu rhent i fyw yno. Dylech chi ddewis yr opsiwn yma hyd yn oed os ydych chi'n helpu i dalu costau'r tŷ. Dyma enghreifftiau o fyw mewn cartref heb dalu rhent:

 • byw heb dalu rhent mewn cartref sy'n eiddo i aelod o'r teulu neu ffrind
 • byw heb dalu rhent mewn cartref sy'n eiddo i bartner sydd wedi marw. Mae'r cartref yn cael ei ddal mewn ymddiriedolaeth
 • rhywun sydd wedi ysgaru neu wedi gwahanu yn byw heb dalu rhent mewn cartref sy'n eiddo i'w gyn-bartner yn unig. Nid yw'r cyn-bartner yn byw yno mwyach

Peidiwch â dewis yr opsiwn yma os yw eich rhent yn cael ei dalu drwy fudd-dal tai. Dewiswch "Yn ei rentu (gyda chymorth budd-dal tai neu hebddo)".

Help i benderfynu a ydych chi'n berchen ar eich cartref neu'n ei rentu

Cartref sy'n dod gyda swydd un o aelodau'r cartref

Yn dibynnu a ydych chi'n talu rhent ai peidio, dylech chi ateb naill ai "Yn ei rentu (gyda chymorth budd-dal neu hebddo)" neu "Yn byw yma heb dalu rhent".

Dyma enghreifftiau o swyddi sy'n perthyn i'r math yma o gartref:

 • gweithiwr eglwys
 • gofalwr
 • personél y fyddin

Yn berchen ar eich cartref gyda phrydles

Dewiswch "Yn berchen arno'n gyfan gwbl" neu "Yn berchen arno gyda morgais neu fenthyciad" yn dibynnu ar eich sefyllfa. Nid yw talu rhent tir yn berthnasol i'r cwestiwn yma.