31. Oes gennych chi unrhyw gymwysterau eraill?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned drwy alluogi llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, i ddatblygu cynlluniau a pholisïau addysg. Bydd eich atebion hefyd yn eu helpu nhw i ddarparu rhaglenni dysgu a sgiliau newydd yn eich ardal chi.

Bydd eich gwybodaeth yn helpu i ddangos lefelau gwahanol o gymwysterau academaidd a galwedigaethol yn eich ardal a ledled Cymru a Lloegr. Bydd hefyd yn helpu i ddarganfod sut mae'r lefelau yma'n penderfynu a yw pobl yn mynd i'r brifysgol neu'n cael gwaith.

Gall eich atebion hefyd helpu i fesur symudedd cymdeithasol a chydraddoldeb yng Nghymru a Lloegr.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1961.

Rhowch y cymwysterau rydych chi wedi eu cwblhau a'u pasio ar y ffurflen, a'r rhai rydych chi wedi cael eich canlyniadau ar eu cyfer.

Dewiswch bob opsiwn sy’n berthnasol

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis yr holl gymwysterau sydd gennych chi, hyd yn oed os gwnaethoch chi eu cwblhau flynyddoedd yn ôl. Rhowch bob un o'r lefelau sydd gennych chi, hyd yn oed os nad ydych chi'n eu defnyddio yn eich swydd ar hyn o bryd neu yn eich swydd ddiwethaf.

Os ydych chi wedi cwblhau prentisiaeth ac yn gwybod ei lefel, dewiswch yr opsiwn cyfatebol.

Os nad ydych chi'n cofio'r holl gymwysterau sydd gennych chi neu eu lefelau, atebwch orau y gallwch chi.

5 neu fwy o gymwysterau TGAU neu gymwysterau cyfatebol

Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd yw ystyr TGAU. Mae cymwysterau TGAU yn benodol i bynciau, ac fel arfer yn cael eu hastudio mewn ysgolion gan disgyblion rhwng 14 ac 16 oed. Maen nhw'n cael eu hastudio yn y Deyrnas Unedig ond nid yn yr Alban, lle mai'r cymhwyster cyfatebol yw Tystysgrif Cymwysterau'r Alban.

Enghreifftiau o gymwysterau TGAU neu gymwysterau cyfatebol

Gall y cymwysterau fod mewn unrhyw gyfuniad. Dylech chi roi 5 neu fwy o unrhyw rai o'r rhain ar y ffurflen:

 • TGAU, graddau A* i C
 • TGAU, graddau 9–4 (2017 ymlaen)
 • Bagloriaeth Cymru - Canolradd
 • Lefel O, graddau A–C
 • TAU, gradd 1

Mae'r cymwysterau yma yn cyfateb i 5 TGAU:

 • Bagloriaeth Cymru
 • Prentisiaeth ganolradd (lefel 2)

Mae "Unrhyw gymwysterau TGAU eraill" yn cynnwys:

 • Bagloriaeth Cymru - Sylfaen
 • Cwrs Sgiliau Sylfaenol
Beth yw Cwrs Sgiliau Sylfaenol?

Enwau eraill ar y rhain yw Sgiliau Allweddol, Sgiliau Gweithredol neu Sgiliau Hanfodol. Byddech chi'n cael tystysgrif er mwyn dangos eich bod chi wedi pasio'r cwrs. Mae cyrsiau'n cynnwys:

 • llythrennedd
 • rhifedd
 • sgiliau am oes
 • sgiliau cyflogadwyedd
 • ieithoedd
 • Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill - lefel mynediad

Lefel AS, Lefel A neu gymwysterau cyfatebol

Cymwysterau ar lefel uwch sydd fel arfer yn cael eu cwblhau gan fyfyrwyr 18 oed yw cymwysterau Lefel A (Safon Uwch).

Cymwysterau ar lefel uwch gyfrannol sydd fel arfer yn cael eu cwblhau gan fyfyrwyr 17 oed yw cymwysterau Lefel AS (Safon UG). Bydd myfyrwyr yn sefyll arholiadau AS ym mlwyddyn gyntaf cwrs Lefel A 2 flynedd. Bydd 2 Lefel AS yn cyfrif fel un Lefel A. Graddau pasio Lefel A yw A*, A, B, C, D neu E.

Ticiwch bob opsiwn sy'n berthnasol i chi, yn dibynnu ar faint o gymwysterau Lefel AS neu Lefel A sydd gennych chi, neu eu cymwysterau cyfatebol. Does dim angen i chi boeni am y radd.

Os ydych chi'n byw yn Lloegr ac wedi cwblhau Bagloriaeth Cymru - Uwch, neu Raglen y Fagloriaeth Ryngwladol, ticiwch yr opsiwn sy'n dechrau gyda "2 neu fwy o gymwysterau Lefel A".

Os nad ydych chi'n siŵr, gallwch chi edrych ar y rhestr yma o gymwysterau cyfatebol o GOV.UK (chwiliwch am lefel 3).

NVQ neu gymwysterau cyfatebol

Cymhwyster seiliedig ar sgiliau a chymwyseddau sy'n cael ei ennill yn yr ysgol, yn y coleg neu yn y gweithle yw Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ).

Os ydych chi wedi cwblhau cymhwyster tebyg, dewiswch yr opsiynau agosaf. Mae enghreifftiau o gymwysterau tebyg yn cynnwys Cymhwyster Galwedigaethol yr Alban (SVQ) a chymwysterau galwedigaethol eraill o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Ar gyfer pob NVQ neu gymhwyster cyfatebol sydd gennych chi, ticiwch y blwch sy'n berthnasol. Does dim angen i chi boeni am y radd.

Os nad ydych chi'n siŵr, gallwch chi edrych ar y rhestr yma o gymwysterau cyfatebol o GOV.UK.

Cymwysterau eraill neu ddim cymwysterau

Ticiwch y blwch "Dim cymwysterau" os nad oes gennych chi unrhyw gymhwyster ffurfiol neu gydnabyddedig.

Os nad ydych chi'n siŵr, gallwch chi edrych ar y rhestr yma o gymwysterau cyfatebol o GOV.UK.

Peidiwch â dewis y blwch "Dim cymwysterau" os oes gennych chi unrhyw gymhwyster ffurfiol neu gydnabyddedig – o'r Deyrnas Unedig neu'r tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Ticiwch y blwch "Unrhyw gymwysterau eraill, heb wybod beth sy'n cyfateb iddynt" os:

 • oes gennych chi gymwysterau sydd ddim yn perthyn i un o'r categorïau, neu
 • nad ydych chi'n gallu cofio'r enw neu'r lefel rydych chi wedi ei hennill

Cymwysterau o'r Deyrnas Unedig a chymwysterau byd-eang

Rhowch bob cymhwyster o'r Deyrnas Unedig a'r rhai sydd gennych chi o unrhyw le arall yn y byd.

Os ydych chi wedi cwblhau Bagloriaeth Ryngwladol, ticiwch yr opsiwn "2 neu fwy o gymwysterau Lefel A".

Os nad yw'r cymhwyster ar y rhestr, neu os nad ydych chi'n siŵr beth yw'r cymhwyster cyfatebol yn y Deyrnas Unedig, dewiswch yr opsiwn agosaf.

Peidiwch ag anfon tystiolaeth

Does dim angen i chi anfon tystysgrifau ar gyfer eich cymwysterau aton ni.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.