H1. Pwy sy'n byw yma fel arfer?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cyfrif ble maen nhw'n byw. Bydd y wybodaeth yn ein helpu ni i gyfrifo cyfanswm y bobl yn eich ardal a ble maen nhw'n byw. Bydd hyn yn helpu llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddarparu'r gwasanaethau cywir i'ch cymuned.

Rydyn ni'n gofyn i chi ddweud wrthyn ni am dai gwag a chartrefi gwyliau fel y gallwn ni gyfrifo faint o bobl sy'n byw mewn tai. Bydd hyn yn helpu eich awdurdod lleol i ddeall faint o dai sydd yn yr ardal a faint o dai y bydd eu hangen ar eich cymuned yn y dyfodol.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1931.

Cofiwch roi eich hun, os mai dyma eich cartref parhaol neu gartref y teulu, ac:

 • unrhyw un arall sy'n byw yma ac sydd yma ar hyn o bryd
 • unrhyw un sy'n byw yma ac sy'n byw i ffwrdd ar hyn o bryd
 • unrhyw un arall a oedd aros yma dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 ac sydd heb gyfeiriad arferol arall yn y Deyrnas Unedig

Dewiswch yr holl opsiynau sy'n berthnasol i unrhyw aelodau o'r cartref. Gallwch chi ddewis mwy nag un opsiwn ar gyfer unrhyw un sy'n perthyn i fwy nag un categori.

Beth yw ystyr y gair "cartref"?

Ystyr "cartref" yw naill ai:

 • un person yn byw ar ei ben ei hun, neu
 • grŵp o bobl (does dim rhaid iddyn nhw berthyn i'w gilydd) sy'n byw yn yr un cyfeiriad ac sy'n rhannu cyfleusterau coginio ac ystafell fyw neu lolfa neu le bwyta

Beth yw ystyr "byw fel arfer"?

Y man lle rydych chi'n byw fel arfer yw'r cyfeiriad lle rydych chi'n treulio'r rhan fwyaf o'ch amser. I'r rhan fwyaf o bobl, dyma fydd eich cartref parhaol neu gartref y teulu.

Help gyda phwy sy'n byw yma

Pobl sydd i ffwrdd o'r cartref ar hyn o bryd

Cofiwch roi unrhyw un sy'n byw yma fel arfer ond sydd i ffwrdd o'r cartref dros dro, er enghraifft:

 • myfyrwyr, os mai dyma yw eu cyfeiriad yn ystod y tymor neu eu cyfeiriad parhaol neu gartref y teulu
Important information:

Cyfeiriad yn ystod y tymor yw unrhyw gyfeiriad roeddech chi'n bwriadu aros ynddo yn rheolaidd yn ystod y tymor y flwyddyn academaidd hon, hyd yn oed os nad ydych chi yno ar hyn o bryd.

I gael mwy o wybodaeth am ble y dylai myfyrwyr gael eu cyfrif, gweler Myfyrwyr: beth ddylech chi ei wybod.

 • pobl sy'n gweithio i ffwrdd, os mai dyma eu cyfeiriad parhaol neu gartref y teulu
 • pobl sy'n aros, neu'n bwriadu aros, mewn sefydliad fel ysbyty, cartref gofal neu hostel am lai na 6 mis
 • staff y lluoedd arfog, os mai dyma eu cyfeiriad parhaol neu gartref y teulu
 • pobl sydd y tu allan i'r Deyrnas Unedig dros dro am lai na 12 mis
 • babanod a gafodd eu geni ddydd Sul 21 Mawrth 2021 neu cyn hynny, hyd yn oed os ydyn nhw dal yn yr ysbyty

Help gyda phobl sydd i ffwrdd o'r cartref

Dylech chi gynnwys unrhyw un sy'n aros yma dros dro sydd heb gyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig

Mae hyn yn cynnwys:

 • pobl o'r Deyrnas Unedig
 • pobl sy'n byw y tu allan i'r Deyrnas Unedig fel arfer ac sydd yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy

Dylech chi gynnwys y bobl yma fel aelodau eich cartref ar y ffurflen.

Aelodau o'r cartref sydd â mwy nag un cyfeiriad

Os oes gan yr aelod o'r cartref fwy nag un cyfeiriad cartref, dylech chi ei gynnwys yn y cyfeiriad yma os yw'r aelod yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser yma yn gyffredinol.

Important information:

Myfyrwyr

Dylai myfyrwyr gael eu cynnwys ar ffurflenni'r cyfrifiad yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor yn ogystal â'u cyfeiriad cartref. Does dim ots faint o amser y maen nhw wedi ei dreulio yn y naill le na'r llall yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Aelodau eraill y cartref

Os yw'r aelod yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser mewn cyfeiriad gwahanol, dylai'r aelod gael ei roi ar y ffurflen yn y cyfeiriad hwnnw.

Os yw'r aelod yn treulio amser cyfartal yn y 2 gyfeiriad, dylai'r aelod gael ei roi fel un sy'n byw yn y cyfeiriad lle'r oedd yn aros ynddo dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Bydd gwybodaeth i ymwelwyr yn cael ei chasglu'n nes ymlaen

Bydd unrhyw un arall a oedd yn aros dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 yn cael ei roi fel ymwelydd ar y ffurflen. Byddwn ni'n gofyn rhai cwestiynau am y bobl yma yn nes ymlaen.