48. Sut ydych chi'n teithio i'r gwaith fel arfer?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddeall sut a ble mae pobl yn cymudo.

Bydd gwybodaeth am eich gweithle a sut rydych chi'n cymudo yn eu helpu nhw i wybod pa drafnidiaeth gyhoeddus sydd ei hangen yn lleol, i ddatblygu polisïau trafnidiaeth a chynllunio gwasanaethau yn eich ardal.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1971.

Dewiswch y math o gludiant rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer y rhan hiraf, o ran pellter, o'ch taith arferol i'ch prif swydd.

Os ydych chi'n gweithio ar hyn o bryd ac mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar y ffordd rydych chi'n teithio i'r gwaith, dewiswch yr ateb sy'n disgrifio orau eich amgylchiadau presennol.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith ar ffyrlo, dan gwarantin, neu'n hunanynysu, atebwch am y ffordd roeddech chi'n arfer teithio i'r gwaith cyn i'ch amgylchiadau newid.

Gwahanol fathau o gludiant

Os ydych chi'n defnyddio mwy nag un math o gludiant ac nad ydych chi'n siŵr ar ba un rydych chi'n gwneud y rhan hiraf, o ran pellter, o'ch taith i'r gwaith, atebwch orau y gallwch chi.

Enghraifft o ddefnyddio gwahanol fathau o gludiant
  • os ydych chi'n teithio i'r gwaith ar y trên am 2 filltir ac yna'n mynd ar y bws am filltir, dewiswch "Trên"

neu

  • os ydych chi'n gyrru i'r gwaith am 3 milltir, ac yna'n cerdded am yr hanner milltir olaf o'r maes parcio, dewiswch "Gyrru car neu fan"

Os ydych chi'n defnyddio gwahanol fathau o gludiant ar ddiwrnodau gwahanol, dewiswch yr un rydych chi'n ei ddefnyddio amlaf. Os ydych chi'n defnyddio pob un yn gyfartal, dewiswch yr un wnaethoch chi ei ddefnyddio'n fwyaf diweddar.

Os nad yw'r math o gludiant ar y rhestr, er enghraifft rydych chi'n teithio ar sgwter bach, gwthio neu drydan, dewiswch "Arall".

Rhannu car

Os ydych chi fel arfer yn rhannu car gyda rhywun ac yn treulio'r un faint o amser yn gyrru ac yn bod yn deithiwr mewn car neu fan, dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar.

Beic modur, moped neu sgwter

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych chi'n reidio, neu'n deithiwr, ar unrhyw un o'r rhain ar gyfer eich taith arferol i'r gwaith.

Beic

Os ydych chi'n defnyddio beic trydan, dewiswch "Beic".

Beth yw ystyr "prif swydd"?

Efallai fod eich amgylchiadau wedi newid yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Atebwch am eich prif swydd bresennol os oes un gennych chi.

Os nad oes gennych chi swydd ar hyn o bryd, atebwch am y swydd ddiweddaraf oedd gennych chi.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eich bod chi ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dylech chi ystyried yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Mwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd ar yr un pryd:

  • atebwch am y swydd lle rydych chi'n gweithio'r mwyaf o oriau fel arfer
  • rhowch y swydd sydd â'r cyflog uchaf, os ydych chi'n gweithio yr un nifer o oriau
  • dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar, os oes gan eich swyddi'r un oriau a chyflog

Newid swydd

Os ydych chi yn y broses o newid swydd, atebwch am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dylech chi ateb am eich swydd newydd dim ond os ydych chi eisoes wedi gadael eich swydd flaenorol.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.