H8. Ydy pob ystafell yn y cartref, gan gynnwys y gegin, yr ystafell ymolchi a'r toiled, y tu ôl i ddrws sydd ddim ond yn cael ei ddefnyddio gan aelodau o'r cartref hwn?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi eich awdurdod lleol i ganolbwyntio ar ardaloedd o amddifadedd a gwella cyflwr tai. Bydd yr awdurdod yn defnyddio'r wybodaeth i gyfrif mannau lle mae pobl yn byw ac i ddeall faint o gartrefi sy'n rhannu cyfleusterau.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1971.

Ystyr "cartref" yw naill ai:

  • un person yn byw ar ei ben ei hun, neu
  • grŵp o bobl (does dim rhaid iddyn nhw berthyn i'w gilydd) sy'n byw yn yr un cyfeiriad ac sy'n rhannu cyfleusterau coginio ac ystafell fyw neu lolfa neu le bwyta

Dewiswch "Nac ydy" os ydych chi'n:

  • rhannu unrhyw ystafell â chartref arall, er enghraifft, cegin gymunedol, neu'n
  • croesi ardal sy'n cael ei defnyddio gan gartref arall, er enghraifft, croesi pen grisiau i ddefnyddio eich ystafell ymolchi

Dewiswch "Ydy" os mai dim ond pobl o'r cartref yma sy'n defnyddio pob un o'r ystafelloedd. Er enghraifft, mae gan eich fflat ddrws ffrynt ac mae pob ystafell rydych chi'n ei defnyddio y tu ôl i'r drws yna.

Peidiwch â phoeni am adeiladau ar wahân, fel sied neu garej. Dim ond y prif le byw y mae angen i ni wybod amdano.

Os nad ydych chi'n siŵr, atebwch orau y gallwch chi.