38. Ydych chi erioed wedi gwneud unrhyw waith am dâl?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned leol drwy alluogi elusennau, sefydliadau ac awdurdodau lleol i nodi ble mae angen gweithredu er mwyn helpu i fynd i'r afael â chyfraddau cyflogaeth isel yn eich ardal.

Bydd eich ateb hefyd yn helpu awdurdodau lleol i wneud cynlluniau sy'n cefnogi llawer iawn o wariant cyhoeddus, er enghraifft, creu swyddi, cyfleoedd addysgol a gwasanaethau iechyd.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1851.

Yn ystod eich bywyd, ydych chi erioed wedi gweithio am dâl? Dylech chi gynnwys unrhyw waith rydych chi wedi ei wneud am dâl, hyd yn oed os oedd flynyddoedd yn ôl.

Cofiwch gynnwys gwaith dros dro neu achlysurol, fel rowndiau papur neu warchod plant, hyd yn oed os mai dim ond am awr rydych chi wedi gweithio.

Dylech chi roi ffyrlo hefyd, gan fod hyn yn cyfrif fel gwaith am dâl.

Meddyliwch am waith rydych chi wedi ei wneud am dâl:

  • i gyflogwr
  • i'ch busnes eich hun
  • i fusnes teulu
  • i unigolyn preifat

Dylech chi hefyd gynnwys swyddi sy'n talu lwfans byw yn hytrach na chyflog, fel clerigwyr neu swyddogion etholedig, ac unrhyw waith rydych chi wedi ei wneud am dâl y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Dim ond os ydych chi wedi gweithio i'ch busnes eich hun, neu i fusnes teulu y dylech chi gynnwys unrhyw waith heb dâl.

Atebwch y cwestiwn yma, hyd yn oed os ydych chi wedi ymddeol.

Important information:

Peidiwch â rhoi unrhyw waith gwirfoddol

Rydyn ni'n cydnabod bod pobl sy'n gwneud gwaith gwirfoddol a gwaith heb dâl yn adnodd gwerthfawr. Mae'r wybodaeth yma'n cael ei chasglu yn ein harolygon eraill o gartrefi, sy'n helpu i roi dealltwriaeth well o'r effaith y mae gwaith gwirfoddol yn ei chael ar yr economi gyfan.

Os ydych chi wedi gwneud gwaith am dâl

Os ydych chi wedi gwneud gwaith am dâl rhwng dydd Sul 22 Mawrth 2020 a dydd Sul 21 Mawrth 2021, dewiswch "Ydw, yn ystod y 12 mis diwethaf". Mae ffyrlo yn cyfrif fel gwaith am dâl.

Os ydych chi wedi gwneud gwaith am dâl cyn dydd Sul 22 Mawrth 2020, ac nid ers hynny, dewiswch "Ydw, ond nid yn ystod y 12 mis diwethaf".

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.