8. Ydych chi'n blentyn ysgol neu'n fyfyriwr mewn addysg amser llawn?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned chi drwy alluogi llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gynllunio gwasanaethau a rhannu adnoddau yn eich ardal. Byddan nhw'n seilio eu cynlluniau ar nifer y bobl sy'n byw yn eich ardal, felly mae'n bwysig eu bod nhw'n gwybod faint o blant ysgol a myfyrwyr sydd yn y gymuned leol.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1851.

Mae'r dudalen yma i'ch helpu i benderfynu yw'r person rydych chi'n ateb ar ei ran mewn addysg amser llawn.

Nid yw'r cwestiwn yma'n berthnasol i blant rhwng 0 a 4 oed.

Important information:

Amgylchiadau wedi newid oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Os ydych chi'n dysgu gartref, neu'n astudio gartref oherwydd bod pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar eich man astudio, atebwch yn seiliedig ar yr oriau roeddech chi'n astudio'n ffurfiol cyn i'ch amgylchiadau newid.

Plant 5 i 16 oed

Yn mynd i'r ysgol

 • Plant 5 oed: dewiswch "Ydw" dim ond os ydyn nhw'n mynd i'r ysgol amser llawn yn eu blwyddyn Derbyn.
 • Plant 6 i 15 oed: dewiswch "Ydw".

Ddim yn mynd i'r ysgol

Dewiswch "Ydw" i blant:

 • sy'n cael eu haddysg gartref, neu
 • sydd wedi eu gwahardd o'r ysgol ac felly ddim mewn addysg amser llawn, neu addysg sy'n cyfateb i amser llawn

Dewiswch "Nac ydw" ar gyfer plant sydd ddim mewn addysg amser llawn, neu addysg sy'n cyfateb i amser llawn, oherwydd cyflwr iechyd neu salwch.

Pobl mewn addysg sy'n 16 oed a hŷn

Dewiswch "Ydw" os yw'r person naill ai:

 • yn cwblhau prentisiaeth gymeradwy, neu
 • yn astudio am fwy na 12 awr yr wythnos, tuag at gymwysterau i fyny at ac yn cynnwys Lefel A (Safon Uwch) a'r rhai sy'n cyfateb iddyn nhw

Pobl sy'n astudio ar lefel uwch na Lefel A (Safon Uwch)

Mae'r myfyrwyr yma'n astudio ar lefel 4 neu'n uwch ac fel arfer maen nhw'n 18 oed neu'n hŷn.

Dewiswch "Ydw" os ydyn nhw yn y Deyrnas Unedig, ac yn astudio cwrs sydd:

 • yn para o leiaf un flwyddyn academaidd
 • yn cynnwys o leiaf 24 wythnos y flwyddyn
 • yn cynnwys o leiaf 21 awr yr wythnos o ddosbarthiadau yn ystod y tymor, astudio annibynnol neu brofiad gwaith, neu gyfuniad o unrhyw rai o'r rhain

Lleoliadau gwaith a chyfnewid rhyngwladol

Dewiswch "Ydw" ar gyfer myfyrwyr sydd:

 • ar flwyddyn lleoliad yn rhan o gwrs, sydd weithiau'n cael ei galw'n flwyddyn rhyngosod (sandwich year), neu
 • dramor am lai na 12 mis ar eu blwyddyn cyfnewid rhyngwladol mewn prifysgol dramor