45. Ydych (oeddech) chi'n goruchwylio neu'n cadw golwg ar waith gweithwyr eraill o ddydd i ddydd?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned drwy wneud yn siŵr bod awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn deall marchnadoedd llafur lleol a chenedlaethol ac yn datblygu cynlluniau addas ar gyfer tai, trafnidiaeth a defnydd tir. Gall y wybodaeth y mae'r cyfrifiad yn ei chasglu helpu i ddangos sut olwg fydd ar swyddi yn y dyfodol. Gall hefyd helpu i ddarganfod pa sgiliau a hyfforddiant sydd eu hangen i fodloni'r galw hwnnw.

Bydd y wybodaeth yma'n ddefnyddiol hefyd ar gyfer datblygiad economaidd lleol, gan ei bod yn rhoi dealltwriaeth o ymddygiad cymdeithasol a sut mae adnoddau cyhoeddus yn cael eu rhannu.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2001.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am eich prif swydd. Os nad ydych chi'n gweithio ar hyn o bryd, atebwch am eich prif swydd ddiwethaf.

Dewiswch "Ydw" os oes unrhyw un o'r rhain yn berthnasol:

  • mae neu roedd dyletswyddau goruchwylio wedi eu cynnwys yn eich manyleb swydd neu gontract
  • rydych chi neu roeddech chi'n rheolwr llinell
  • rydych chi neu roeddech chi'n cadw golwg ar waith gweithwyr eraill dros dro, er enghraifft, ar ddyrchafiad dros dro

Gallai goruchwyliwr gynnig arweiniad neu gyfarwyddyd i weithwyr eraill. Gallai hyn fod o bell neu yn y cnawd. Gallai'r dyletswyddau hefyd gynnwys hyfforddi ac adolygu perfformiad.

Dewiswch "Nac ydw" os ydych chi neu os oeddech chi ond yn goruchwylio:

  • plant, er enghraifft, fel nani, gwarchodwr plant neu oruchwyliwr maes chwarae
  • anifeiliaid
  • diogelwch neu adeiladau, er enghraifft, fel swyddog diogelwch neu ofalwr

Os nad ydych chi'n cofio'r manylion, atebwch orau y gallwch chi.

Beth yw ystyr "prif swydd"?

Efallai fod eich amgylchiadau wedi newid yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Atebwch am eich prif swydd bresennol os oes un gennych chi.

Os nad oes gennych chi swydd ar hyn o bryd, atebwch am y swydd ddiweddaraf oedd gennych chi.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eich bod chi ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dylech chi ystyried yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Mwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd ar yr un pryd:

  • atebwch am y swydd lle rydych chi'n gweithio'r mwyaf o oriau fel arfer
  • rhowch y swydd sydd â'r cyflog uchaf, os ydych chi'n gweithio yr un nifer o oriau
  • dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar, os oes gan eich swyddi'r un oriau a chyflog

Newid swydd

Os ydych chi yn y broses o newid swydd, atebwch am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dylech chi ateb am eich swydd newydd dim ond os ydych chi eisoes wedi gadael eich swydd flaenorol.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.