27. Ydy'r rhywedd rydych chi'n uniaethu ag ef yr un peth â'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsoch chi eich geni?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned leol drwy alluogi elusennau, cyrff cyhoeddus a llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddeall pa wasanaethau y gallai fod eu hangen ar bobl.

Bydd y wybodaeth yma'n helpu i fonitro cydraddoldeb rhwng grwpiau o bobl â gwahanol hunaniaethau o ran rhywedd. Bydd eich ateb yn helpu cyrff cyhoeddus i nodi achosion o wahaniaethu neu allgáu cymdeithasol yn seiliedig ar hunaniaeth o ran rhywedd, a gweithio i'w hatal rhag digwydd.

Dyma'r tro cyntaf i'r cwestiwn hwn gael ei ofyn yng nghyfrifiad Cymru a Lloegr.

Important information:

Mae'r cwestiwn yma'n wirfoddol, felly gallwch chi ei adael yn wag os hoffech chi. Rydyn ni'n gofyn y cwestiwn yma i bobl sy'n 16 oed neu'n hŷn.

Chi sy'n penderfynu sut i ateb y cwestiwn yma.

Dewiswch "Ydy" os:

  • ydych chi'n ystyried eich hun yn fenyw a benyw oedd y rhyw a gafodd ei gofrestru pan gawsoch chi eich geni
  • ydych chi'n ystyried eich hun yn wryw a gwryw oedd y rhyw a gafodd ei gofrestru yn wryw pan gawsoch chi eich geni

Dewiswch "Nac ydy" os:

  • yw eich hunaniaeth o ran rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gafodd ei gofnodi ar eich tystysgrif geni pan gawsoch chi eich geni, er enghraifft, os ydych chi'n drawsryweddol neu'n anneuaidd

Os mai'r ateb yw "Nac ydy", rhowch y term rydych chi'n ei ddefnyddio i ddisgrifio eich rhywedd. Mae hwn hefyd yn wirfoddol, felly gallwch chi ei adael yn wag os hoffech chi.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu byddai'r unigolyn yn ei ddewis. Mae'r cwestiwn yma'n wirfoddol, felly gall yr unigolyn ei adael yn wag os hoffai.