40. Yn eich prif swydd, beth yw (oedd) eich statws cyflogaeth?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy nodi beth sy'n rhwystro pobl rhag bod mewn cyflogaeth yn eich ardal chi. Bydd hyn yn helpu awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau eraill i benderfynu beth fyddan nhw'n ei wneud i helpu pobl i fynd yn ôl i'r gwaith.

Bydd eich ateb hefyd yn helpu i fonitro anghydraddoldeb mewn sawl maes, er enghraifft, oedran pensiwn y wladwriaeth, mynediad at addysg uwch ac iechyd y cyhoedd.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1851.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Os nad oeddech chi'n gweithio, atebwch am eich prif swydd ddiwethaf.

Dewiswch un opsiwn yn unig.

Os nad ydych chi'n siŵr, atebwch orau y gallwch chi.

Ystyr y termau

Mae "gweithiwr cyflogedig" yn golygu eich bod chi naill ai'n cael eich talu gan gyflogwr am y gwaith rydych chi'n ei wneud, neu ar raglen hyfforddiant lle rydych chi'n cael eich talu. Dewiswch yr opsiwn yma hefyd os ydych chi, neu os oeddech chi, yn gweithio mewn swydd sy'n talu lwfans byw yn hytrach na chyflog, fel clerigwyr neu swyddogion etholedig.

Mae "gwaith hunangyflogedig" yn golygu eich bod chi'n berchen ar fusnes neu bractis proffesiynol. Gallwch chi fod yn berchen ar y busnes gyda phartner busnes, aelod o'r teulu neu ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n hunangyflogedig ond nid ydych chi wedi bod yn gweithio oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19), dylech chi ddewis "gwaith hunangyflogedig" o hyd.

Mae "ar eich liwt eich hun" yn golygu eich bod chi'n hunangyflogedig ac yn gweithio i wahanol gwmnïau neu bobl, ar ddarnau penodol o waith.

Beth yw ystyr "prif swydd"?

Efallai fod eich amgylchiadau wedi newid yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Atebwch am eich prif swydd bresennol os oes un gennych chi.

Os nad oes gennych chi swydd ar hyn o bryd, atebwch am y swydd ddiweddaraf oedd gennych chi.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eich bod chi ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dylech chi ystyried yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Mwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd ar yr un pryd:

  • atebwch am y swydd lle rydych chi'n gweithio'r mwyaf o oriau fel arfer
  • rhowch y swydd sydd â'r cyflog uchaf, os ydych chi'n gweithio yr un nifer o oriau
  • dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar, os oes gan eich swyddi'r un oriau a chyflog

Newid swydd

Os ydych chi yn y broses o newid swydd, atebwch am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dylech chi ateb am eich swydd newydd dim ond os ydych chi eisoes wedi gadael eich swydd flaenorol.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.