4. Yn gyfreithiol, beth yw eich statws priodasol neu statws eich partneriaeth sifil gofrestredig ar 21 Mawrth 2021?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd y wybodaeth yma'n ein helpu ni i ddeall sut mae patrymau priodasau a phartneriaethau wedi newid rhwng pob cyfrifiad. Bydd yn ein galluogi ni i wneud amcangyfrifon am y boblogaeth ar lefel leol a chenedlaethol yn seiliedig ar y mathau gwahanol o statws a gaiff eu nodi yn yr ymatebion posibl i'r cwestiwn yma. Bydd hyn yn helpu llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i wneud penderfyniadau ar gynllunio a rhannu adnoddau ar gyfer tai neu wasanaethau yn eich ardal.

Bydd y wybodaeth yma'n helpu i fonitro bod popeth yn gyfartal rhwng grwpiau o bobl o wahanol statws priodasol neu statws partneriaeth sifil gofrestredig. Bydd eich ateb yn helpu cyrff cyhoeddus i nodi achosion o wahaniaethu neu allgáu cymdeithasol yn seiliedig ar hyn, a gweithio i'w hatal rhag digwydd.

Bydd y wybodaeth yma hefyd yn cael ei defnyddio er mwyn helpu i gyfrifo'r cyfrifoldebau cost ar gyfer pensiynau priod a budd-daliadau gweddwon.

Cafodd cwestiwn ei ofyn am y pwnc yma yn y cyfrifiad am y tro cyntaf yn 1851. Mae wedi cael ei ehangu ar gyfer Cyfrifiad 2021 yn sgil cyflwyno deddfwriaeth sy'n cyfreithloni priodasau a phartneriaethau sifil rhwng cyplau o'r un rhyw.

Atebwch am eich statws cyfreithiol ac nid statws eich perthynas

Dewiswch un ateb yn ôl eich statws ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Pam na alla i ateb 'sengl'?

Statws perthynas yw 'sengl'. Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am eich statws cyfreithiol penodol.

Partneriaeth hir dymor

Os ydych chi'n byw gyda'ch partner, dewiswch eich statws cyfreithiol ar hyn o bryd. Mae eich perthynas yn cael ei nodi yn y cwestiwn am berthnasoedd y cartref.

Wedi eu cofrestru'n gyfreithiol

Mae hyn yn cynnwys priodas a phartneriaeth sifil rhwng cyplau o'r rhyw arall a chyplau o'r un rhyw.

Yn y Deyrnas Unedig, mae angen cofrestru priodas a phartneriaeth sifil yn swyddogol er mwyn iddyn nhw fod yn gyfreithlon.

Priodas a phartneriaeth sifil sydd wedi eu cofrestru'n gyfreithiol dramor

Os gwnaethoch chi briodi neu gofrestru partneriaeth sifil dramor, dylech chi ateb yn ôl statws cyfreithiol eich perthynas yn y Deyrnas Unedig.

Plant

Does dim angen i blant o dan 15 oed ateb cwestiynau 4 a 5. I'r rhan fwyaf o blant o dan 16 oed, yr ateb fydd "Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil".

Er mai 16 yw'r oedran cyfreithiol i briodi neu i ffurfio partneriaeth sifil yn y Deyrnas Unedig, mewn gwledydd eraill efallai ei bod hi'n bosibl priodi'n iau.

Priodasau neu bartneriaethau sifil di-rym neu ddirymadwy, gan gynnwys dirymiadau (annulments)

Sut i ateb os yw'n ddi-rym (void)?

Os cafodd eich priodas neu eich partneriaeth sifil gofrestredig ei thrin fel un ddi-rym pan ddaeth i ben yn gyfreithiol, ac nad ydych chi wedi bod mewn partneriaeth gyfreithiol arall, dewiswch y statws cyfreithiol oedd gennych chi cyn y briodas neu'r bartneriaeth sifil honno.

Sut i ateb os yw'n ddirymadwy (voidable)?

Os cafodd eich priodas ei thrin fel un ddirymadwy pan ddaeth i ben yn gyfreithiol, ac nad ydych chi wedi bod mewn partneriaeth gyfreithiol arall, dewiswch "Wedi ysgaru".

Os cafodd eich partneriaeth sifil ei thrin fel un ddirymadwy pan ddaeth i ben yn gyfreithiol, ac nad ydych chi wedi bod mewn partneriaeth gyfreithiol arall, dewiswch "Wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'i diddymu’n gyfreithiol".

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu byddai'r unigolyn yn ei ddewis.