35. Yn ystod y 4 wythnos diwethaf, oeddech chi wrthi'n chwilio am unrhyw fath o waith am dâl?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned leol drwy alluogi elusennau, sefydliadau ac awdurdodau lleol i nodi ble mae angen gweithredu er mwyn helpu i fynd i'r afael â chyfraddau cyflogaeth isel yn eich ardal.

Bydd eich ateb hefyd yn helpu awdurdodau lleol i wneud cynlluniau sy'n cefnogi llawer iawn o wariant cyhoeddus, er enghraifft, creu swyddi, cyfleoedd addysgol a gwasanaethau iechyd.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1851.

Oeddech chi'n chwilio am waith am dâl rhwng dydd Llun 22 Chwefror a dydd Sul 21 Mawrth 2021?

Dewiswch "Oeddwn" os oeddech chi'n chwilio am unrhyw fath o waith am dâl. Dylech chi gynnwys chwilio am waith achlysurol neu dros dro, neu waith sy'n talu lwfans byw yn hytrach na chyflog, fel clerigwyr neu swyddogion etholedig.

Dewiswch "Nac oeddwn" os oeddech chi'n chwilio am waith gwirfoddol neu waith heb dâl yn unig. Dewiswch "Nac oeddwn" hefyd pe byddech chi wedi bod yn chwilio am waith am dâl yn ystod y 4 wythnos ddiwethaf ond ni wnaethoch chi hynny oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Beth yw ystyr y term "wrthi'n chwilio"?

Mae enghreifftiau yn gallu cynnwys:

  • cofrestru ar-lein ag asiantaethau recriwtio
  • gwneud cais am swydd drwy lenwi ffurflen gais, anfon eich CV at gyflogwyr, neu e-bostio cyflogwyr yn uniongyrchol
  • cofrestru ag asiantaethau gyflogi
  • chwilio am swyddi gwag mewn papurau newydd neu gylchgronau
  • mynd i ffeiriau swyddi a chyfweliadau

Pam mae'n bwysig i bobl sydd wedi ymddeol, sy'n sâl am gyfnod hir neu sy'n anabl ateb y cwestiwn yma

Rydyn ni'n gofyn y cwestiwn yma i bawb sydd ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Mae'n ein helpu ni i gael darlun cywir o'r boblogaeth sy'n gweithio.

Mae mwy a mwy o bobl yn parhau i weithio ar ôl yr oedran ymddeol traddodiadol.

Efallai y bydd rhai pobl sydd ddim yn gweithio ar hyn o bryd oherwydd salwch neu anabledd tymor hir yn gobeithio mynd yn ôl i'r gwaith yn y dyfodol.

Os nad oeddech chi'n chwilio am unrhyw fath o waith am dâl, atebwch "Nac oeddwn".

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.