37. Yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, oeddech chi'n aros i ddechrau swydd roeddech chi eisoes wedi'i derbyn?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned leol drwy alluogi elusennau, sefydliadau ac awdurdodau lleol i nodi ble mae angen gweithredu er mwyn helpu i fynd i'r afael â chyfraddau cyflogaeth isel yn eich ardal.

Bydd eich ateb hefyd yn helpu awdurdodau lleol i wneud cynlluniau sy'n cefnogi llawer iawn o wariant cyhoeddus, er enghraifft, creu swyddi, cyfleoedd addysgol a gwasanaethau iechyd.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1851.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am eich statws gweithio yn ystod yr wythnos rhwng dydd Llun 15 Mawrth a dydd Sul 21 Mawrth 2021.

Dewiswch "Oeddwn" os oeddech chi'n aros i ddechrau swydd oedd wedi ei chynnig i chi ac:

  • roeddech chi wedi derbyn y swydd yn barod, neu
  • roeddech chi'n bwriadu ei derbyn

Dylech chi gynnwys gwaith achlysurol neu dros dro, a swyddi sy'n talu lwfans byw yn hytrach na chyflog, fel clerigwyr neu swyddogion etholedig.

Atebwch "Nac oeddwn" os yw'r swydd yn wirfoddol neu'n swydd heb dâl, oni bai ei bod ar gyfer eich busnes chi neu fusnes eich teulu.

Pam mae'n bwysig i bobl sydd wedi ymddeol, sy'n sâl am gyfnod hir neu sy'n anabl ateb y cwestiwn yma

Rydyn ni'n gofyn y cwestiwn yma i bawb sydd ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Mae'n ein helpu ni i gael darlun cywir o'r boblogaeth sy'n gweithio.

Mae mwy a mwy o bobl yn parhau i weithio ar ôl yr oedran ymddeol traddodiadol.

Efallai y bydd rhai pobl sydd ddim yn gweithio ar hyn o bryd oherwydd salwch neu anabledd tymor hir yn gobeithio mynd yn ôl i'r gwaith yn y dyfodol.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.