33. Yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, oeddech chi'n gwneud unrhyw un o'r canlynol?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned leol drwy alluogi elusennau, sefydliadau ac awdurdodau lleol i nodi ble mae angen gweithredu er mwyn helpu i fynd i'r afael â chyfraddau cyflogaeth isel yn eich ardal.

Bydd eich ateb hefyd yn helpu awdurdodau lleol i wneud cynlluniau sy'n cefnogi llawer iawn o wariant cyhoeddus, er enghraifft, creu swyddi, cyfleoedd addysgol a gwasanaethau iechyd.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1851.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am eich statws gweithio yn ystod yr wythnos rhwng dydd Llun 15 Mawrth a dydd Sul 21 Mawrth 2021.

Dylech chi gynnwys unrhyw waith rydych chi wedi ei wneud am dâl. Cofiwch gyfrif gwaith dros dro ac achlysurol hefyd, hyd yn oed os mai dim ond am awr rydych chi wedi gweithio:

 • i gyflogwr
 • i'ch busnes eich hun
 • i fusnes teulu
 • i unigolyn preifat

Os oes gennych chi swydd ond rydych chi wedi bod i ffwrdd o'r gwaith am eich bod ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dewiswch "I ffwrdd o'ch gwaith dros dro yn sâl, ar wyliau, neu wedi'ch cadw dros dro o'ch gwaith am na all eich cyflogwr gynnig gwaith ar hyn o bryd".

Dim ond os ydych chi wedi gweithio i'ch busnes eich hun, neu i fusnes teulu y dylech chi gynnwys unrhyw waith heb dâl.

Dewiswch bob opsiwn sy'n berthnasol. Dylech chi gynnwys raglenni hyfforddiant os ydych chi'n cael eich talu i fynd iddyn nhw.

Ystyr y termau
 • Mae "gwaith cyflogedig" yn golygu eich bod chi naill ai'n cael eich talu gan gyflogwr am y gwaith rydych chi'n ei wneud, neu ar raglen hyfforddiant lle rydych chi'n cael eich talu.
 • Mae "gwaith hunangyflogedig" yn golygu eich bod chi'n berchen ar fusnes neu bractis proffesiynol. Gallwch chi fod yn berchen ar y busnes gyda phartner busnes, aelod o'r teulu neu ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n hunangyflogedig ond nid ydych chi wedi bod yn gweithio oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19), dylech chi ddewis "gwaith hunangyflogedig" o hyd.
 • Mae "ar eich liwt eich hun" yn golygu eich bod chi'n hunangyflogedig ac yn gweithio i wahanol gwmnïau neu bobl, ar ddarnau penodol o waith.
 • Mae "i ffwrdd o'ch gwaith dros dro yn sâl" neu "ar wyliau" yn cynnwys seibiant gyrfa. Mae'n golygu y byddwch chi'n dod yn ôl at yr un cyflogwr, hyd yn oed os nad ydych chi'n cael eich talu yn ystod eich amser i ffwrdd o'ch gwaith.
 • Mae "wedi'ch cadw dros dro o'ch gwaith am na all eich cyflogwr gynnig gwaith ar hyn o bryd" yn golygu bod cyflogwr wedi gofyn i chi beidio â dod i'r gwaith am gyfnod penodol. Fel arfer, mae hyn oherwydd nad oes digon o waith i chi ei wneud ar y pryd. Dewiswch yr opsiwn yma os yw'n berthnasol i chi, a'ch bod chi'n disgwyl mynd yn ôl i weithio i'r un cyflogwr, p'un a ydych chi'n cael eich talu ai peidio yn ystod yr amser yma.
 • Mae "ar gyfnod mamolaeth neu dadolaeth" yn golygu'r amser i ffwrdd o'r gwaith ar ôl cael babi. Mae hyn hefyd yn cynnwys absenoldeb mabwysiadu ac absenoldeb rhiant sy'n cael ei rannu.
 • Mae "unrhyw fath arall o waith am dâl" yn cynnwys cael eich talu mewn nwyddau. Er enghraifft, gweithio yn gyfnewid am fwyd a llety fel au pair.
Important information:

Peidiwch â rhoi unrhyw waith gwirfoddol

Rydyn ni'n cydnabod bod pobl sy'n gwneud gwaith gwirfoddol a gwaith heb dâl yn adnodd gwerthfawr. Mae'r wybodaeth yma'n cael ei chasglu yn ein harolygon eraill o gartrefi, sy'n helpu i roi dealltwriaeth gwell o'r effaith y mae gwaith gwirfoddol yn ei chael ar yr economi gyfan.

Clerigwyr a swyddogion etholedig

Dylech chi ystyried eich hun yn gyflogedig a dewis yr opsiynau sy'n berthnasol i'ch sefyllfa ar hyn o bryd.

Gwasanaeth rheithgor

Os oeddech chi ar wasanaeth rheithgor rhwng dydd Llun 15 Mawrth a dydd Sul 21 Mawrth 2021, dewiswch yr opsiynau sy'n disgrifio eich statws arferol orau.

Tribiwnlysoedd

Os ydych chi'n aros am benderfyniad gan dribiwnlys cyflogaeth, dewiswch yr opsiynau sy'n disgrifio eich statws orau yn ystod yr wythnos rhwng dydd Llun 15 Mawrth a dydd Sul 21 Mawrth 2021.

Wedi llenwi eich ffurflen yn gynnar?

Os gwnaethoch chi lenwi eich ffurflen cyn dydd Sul 21 Mawrth 2021 a bod pethau wedi newid, does dim angen i chi ddweud wrthyn ni.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.