Help gyda'r cwestiynau ar bapur

Os ydych chi'n llenwi cwestiynau'r cyfrifiad ar-lein, gweler help y cyfrifiad ar-lein yma.

Cwestiynau am y cartref

Cwestiynau am y cartref H1-H14

 1. H1. Pwy sy’n byw yma fel arfer?
 2. H2. Gan gyfrif pawb a gafodd eu cynnwys yng nghwestiwn H1, faint o bobl sy’n byw yma fel arfer?
 3. H3. Gan roi eich enw chi eich hun yn gyntaf, rhestrwch enwau’r holl bobl a gafodd eu cyfrif yng nghwestiwn H2, gan gynnwys plant, babanod a lojers.
 4. H4. Ar wahân i bawb a gafodd eu cyfrif yng nghwestiwn H2, pwy arall sy’n aros yma dros nos ar 13 Hydref 2019?
 5. H5. Gan gyfrif dim ond y bobl a gafodd eu cynnwys yng nghwestiwn H4, faint o ymwelwyr sy’n aros yma dros nos ar 13 Hydref 2019?
 6. H6. Sut mae aelodau o'r cartref hwn yn perthyn i'w gilydd?
 7. H7. Pa fath o gartref yw hwn?
 8. H8. Ydy pob ystafell yn y cartref, gan gynnwys y gegin, yr ystafell ymolchi a’r toiled, y tu ôl i ddrws sydd ddim ond yn cael ei ddefnyddio gan aelodau o’r cartref hwn?
 9. H9. Sawl ystafell wely sydd at ddefnydd aelodau’r cartref yma yn unig?
 10. H10. Pa fath o wres canolog sydd yn y cartref yma?
 11. H12. Oes aelod neu aelodau o’ch cartref yn berchen ar y cartref hwn neu’n ei rentu?
 12. H13. Pwy yw eich landlord?
 13. H14. Sawl car neu fan sy’n eiddo i aelodau o’ch cartref, neu sydd ar gael i’w defnyddio ganddynt?

Cwestiynau i unigolion

Cwestiynau i unigolion 1-10

 1. 1. Beth yw eich enw?
 2. 2. Beth yw eich dyddiad geni?
 3. 3. Beth yw eich rhyw?
 4. 4. Yn gyfreithiol, beth yw eich statws priodasol neu statws eich partneriaeth sifil gofrestredig ar 13 Hydref 2019?
 5. 6. Ydych chi’n aros mewn cyfeiriad arall am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn?
 6. 8. Ydych chi’n blentyn ysgol neu’n fyfyriwr mewn addysg amser llawn?
 7. 9. Yn ystod y tymor, ble ydych chi’n byw fel arfer?
 8. 10. Ym mha wlad y cawsoch chi eich geni?

Cwestiynau i unigolion 11 - 20

 1. 11. Os na chawsoch eich geni yn y Deyrnas Unedig (y DU), pryd ddaethoch chi i fyw yma ddiwethaf?
 2. 12. Gan gynnwys yr amser rydych chi wedi’i dreulio yma’n barod, am faint ydych chi’n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig?
 3. 13. Ydych chi’n gallu deall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?
 4. 14. Beth yw eich prif iaith?
 5. 15. Pa mor dda ydych chi’n gallu siarad Saesneg?
 6. 16. Sut fyddech chi’n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol?
 7. 17. Beth yw eich grŵp ethnig?
 8. 18. Beth yw eich crefydd?
 9. 19. Flwyddyn yn ôl, beth oedd eich cyfeiriad arferol?
 10. 20. Pa basbortau sydd gennych chi?

Cwestiynau i unigolion 21 - 30

 1. 21. Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?
 2. 22. Oes gennych chi gyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol sydd wedi para neu sy’n debygol o bara 12 mis neu fwy?
 3. 23. Ydy unrhyw gyflwr neu salwch sydd gennych chi’n lleihau eich gallu i wneud gweithgareddau pob dydd?
 4. 24. Ydych chi’n gofalu am unrhyw un, neu’n cynnig unrhyw help neu gefnogaeth i unrhyw un, oherwydd cyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol hir dymor, neu broblemau sy’n gysylltiedig â henaint?
 5. 26. Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio orau eich cyfeiriadedd rhywiol?
 6. 27. Ydy eich rhywedd yr un peth â’r rhyw a gofrestrwyd pan gawsoch chi eich geni?
 7. 29. Ydych chi wedi cwblhau prentisiaeth?
 8. 30. Oes gennych chi gymhwyster ar lefel gradd neu uwch?

Cwestiynau i unigolion 31 - 40

 1. 31. Oes gennych chi unrhyw gymwysterau eraill?
 2. 32. Ydych chi wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol (er enghraifft, y fyddin)?
 3. 33. Yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, oeddech chi’n gwneud unrhyw un o’r canlynol?
 4. 34. Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio’r hyn roeddech chi’n ei wneud yn ystod y 7 diwrnod diwethaf?
 5. 35. Yn ystod y 4 wythnos diwethaf, oeddech chi wrthi’n chwilio am unrhyw fath o waith am dâl?
 6. 36. Petai swydd ar gael nawr, fyddech chi’n gallu dechrau arni o fewn pythefnos?
 7. 37. Yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, oeddech chi’n aros i ddechrau swydd roeddech chi eisoes wedi’i derbyn?
 8. 38. Ydych chi erioed wedi gwneud unrhyw waith am dâl?
 9. 40. Yn eich prif swydd, beth yw (oedd) eich statws cyflogaeth?

Cwestiynau i unigolion 41 - 50

 1. 41. Beth yw (oedd) enw’r sefydliad neu‘r busnes rydych (roeddech) chi’n gweithio iddo?
 2. 42. Beth yw (oedd) teitl llawn eich swydd?
 3. 43. Beth ydych (oeddech) chi’n ei wneud yn eich prif swydd?
 4. 44. Beth yw (oedd) prif weithgarwch eich sefydliad, busnes neu’ch gwaith ar liwt eich hun?
 5. 45. Ydych (oeddech) chi’n goruchwylio neu’n cadw golwg ar waith gweithwyr eraill o ddydd i ddydd?
 6. 47. Yn eich prif swydd, sawl awr yr wythnos ydych chi’n gweithio fel arfer?
 7. 48. Sut ydych chi’n teithio i’r gwaith fel arfer?
 8. 49. Ble ydych chi’n gweithio’n bennaf?
 9. 50. Beth yw cyfeiriad eich gweithle neu eich depo?

Cwestiynau am ymwelwyr

 1. V1. Beth yw enw’r person hwn?
 2. V2. Beth yw dyddiad geni’r person hwn?
 3. V3. Beth yw rhyw’r person hwn?
 4. V4. Beth yw cyfeiriad arferol y person hwn yn y DU?