Holiadur i Unigolion

Dyma help i lenwi’r cwestiynau ar y ffurflen bersonol, sy’n cael ei galw’n Holiadur i Unigolion.

Mae hon yn ffurflen bersonol sy’n gofyn cwestiynau am un person yn unig. Mae’r ffurflen ar gyfer:

  • pobl sy'n byw mewn llety sydd â rheolwr
  • pobl sy'n byw mewn cartref sydd eisiau cadw eu gwybodaeth bersonol yn breifat rhag pobl eraill yn y cartref

A1. Pa fath o gartref yw hwn?

Cartref preifat neu gartref teulu

Os ydych chi'n byw mewn cartref preifat, gwnewch yn siŵr bod eich enw a'ch perthynas ag aelodau eraill o'r cartref yn cael eu cofnodi ar y ffurflen o'r enw Holiadur y Cartref.

Sefydliadau cymunedol

Dewiswch "sefydliad cymunedol" os ydych chi'n byw mewn:

  • unrhyw lety sy'n cael ei reoli neu ei oruchwylio

neu

  • lety sy'n cael ei rannu ac sy'n cael ei ddarparu ar gyfer staff yn unig, hyd yn oed os ydy'r llety'n cynnwys fflatiau hunangynhwysol

Staff mewn tŷ ar safle sefydliad

Dylech chi ddewis "Cartref preifat neu gartref teulu" os ydych chi'n byw mewn cartref annibynnol, sydd mewn adeilad ar wahân, ar safle'r sefydliad.

Er enghraifft, gofalwr sy'n byw mewn tŷ ar safle ysbyty, neu staff sy'n byw mewn llety ar wahân ar safle ysgol breswyl.

Rydyn ni’n cyfri'r staff hyn fel preswylwyr preifat mewn cartref. Dylai'r cartref hwn gael ei ffurflen ei hun, o'r enw Holiadur y Cartref.

A2. Pa un o'r rhain sy'n eich disgrifio orau yn y sefydliad hwn?

Os ydych chi'n helpu rhywun i lenwi'r holiadur hwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb y cwestiwn yma am y person hwnnw ac nid amdanoch chi eich hun.

Myfyrwyr

Dylai myfyrwyr mewn neuadd breswyl ddewis "Preswylydd".

Os ydy eich cyfeiriad cartref wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan yn Ymarfer 2019, dylech chi gael eich rhoi ar ffurflen y cartref yn y cyfeiriad yna hefyd.


I gael help gyda gweddill y cwestiynau, dewiswch:

Beth ydy ystyr y gair "cartref" ar y ffurflen a phwy ydy deiliad y cartref?

Beth ydy ystyr y gair “cartref” ar y ffurflen?

Cartref ydy:

  • un person yn byw ar ei ben ei hun
  • grŵp o bobl (does dim rhaid iddyn nhw perthyn) yn byw yn yr un cyfeiriad sy’n rhannu cyfleusterau coginio ac sy’n rhannu ystafell fyw, ystafell eistedd neu ardal bwyta

Pwy ydy deiliad y cartref?

Deiliad y cartref ydy person, naill ai yn unigol neu ar y cyd, sy’n:

  • berchen ar y cartref neu sy’n ei rentu
  • sy’n gyfrifol am dalu biliau a chostau’r cartref