Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg : Ysgol yn Hampshire yn ennill y brif wobr yng nghystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif Cyfrifiad 2021

Mae Ysgol Gynradd Eglwys Loegr St Alban yn Hampshire wedi ennill cyfarpar STEM newydd a'r cyfle i gyhoeddi canlyniadau Cyfrifiad 2021.

Enillodd yr ysgol yn Havant y brif wobr yng nghystadleuaeth ‘Gadewch i ni Gyfrif’ y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), lle bu pobl ifanc o fwy na 250 o ysgolion cynradd yn cyfrif pethau yn ystod taith gerdded 20 munud o amgylch eu hysgol ac yn datblygu mapiau ac arddangosfeydd yn seiliedig ar eu hysgol.

Dywedodd Sharon James, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Eglwys Loegr St Alban: “Mae cymryd rhan yng ngweithgareddau Gadewch i ni Gyfrif Cyfrifiad 2021 wedi atgoffa ein hysgol, ni waeth pa mor fach yw'r niferoedd, y gall ac y dylai pob ‘UN’ wneud gwahaniaeth. Mae'n dangos i ni fod gan eich gweithredoedd unigol, gyda'i gilydd, y pŵer i effeithio ar fywydau pobl eraill mewn ffordd gadarnhaol. Mae ennill y gystadleuaeth yn newyddion gwych i gymuned yr ysgol a bydd yn ein hysbrydoli i barhau i sicrhau bod ‘data yn gwneud gwahaniaeth!’”

Roedd y gystadleuaeth yn rhan o raglen ehangach i ysgolion a oedd yn cael ei chynnal gan SYG. Roedd y rhaglen, a gafodd ei datblygu gan iChild, yn cynnwys 14 o adnoddau trawsgwricwlaidd, yn addysgu myfyrwyr am bwysigrwydd y cyfrifiad a sut y gall data fod o fudd i'w hardaloedd lleol.

Gwnaeth yr hanesydd Prydeinig, yr Athro David Olusoga OBE, hefyd gyflwyno gwers rithwir fyw am amrywiaeth, cynhwysiant a'r cyfrifiad i filoedd o blant ysgol.

Canolbwyntiodd Ysgol Gynradd Eglwys Loegr St Alban ei hymdrechion ar ailadeiladu cymuned yr ysgol yr oedd y pandemig byd-eang wedi effeithio arni. Wrth i Gyfnod Allweddol 1 gyfrif pryfed, coed a blodau, cyfrifodd Cyfnod Allweddol 2 nifer y teuluoedd yn yr ysgol a nifer yr adeiladau o amgylch yr ysgol. Gwnaeth y wybodaeth hon helpu'r ysgol i lansio prosiect ‘Seeds of Hope’, lle y llwyddodd i gynhyrchu digon o becynnau o hadau i'w rhannu â chymuned yr ysgol a'r ardal gyfagos.

“Roedd yn wych gweld cymaint o frwdfrydedd a chreadigrwydd gan bawb a gymerodd ran yng nghystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif, gyda phlant wir yn dod â'r cyfrifiad yn fyw mewn llawer o ffyrdd,” meddai Iain Bell, dirprwy ystadegydd gwladol. “Cawsom lawer iawn o gynigion gwych ac roedd wir yn anodd dewis yr enillwyr.

“Mae Cyfrifiad 2021 wedi bod yn llwyddiant ysgubol a gallwn bellach edrych ymlaen at weld y ddwy ysgol fuddugol o Hampshire a Rhondda Cynon Taf yn ein helpu i ddatgelu'r canlyniadau cyntaf y flwyddyn nesaf.”

Mae Ysgol Gynradd Eglwys Loegr St Alban wedi ennill cyfres o wobrau gan gynnwys talebau gwerth £1,000 i brynu cyfarpar STEM ar gyfer yr ysgol. Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn Rhondda Cynon Taf wedi dod yn ail. Bydd y ddwy ysgol hefyd yn chwarae rôl yn y gwaith o ddatgelu canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 y gwanwyn nesaf.

Mae enillwyr rhanbarthol wedi cael eu dewis a byddant hefyd yn cael gwerth £250 o gyfarpar gan Technology Will Save Us (TWSU). Y rhain yw:

  • Ysgol Iau Syr John Sherbrooke, Swydd Nottingham
  • Ysgol Gynradd East Tilbury, Essex
  • Ysgol Gynradd Eglwys Loegr St Mary, Willesden
  • Ysgol Gynradd Gatholig St Paul, Stockton on Tees
  • Ysgol Gynradd Claremont, Manceinion
  • Ysgol Gynradd Calstock, Cernyw
  • Ysgol Gynradd Eglwys Loegr St Matthew, Birmingham
  • Academi Gymunedol Diamond Wood, Dewsbury

Dywedodd Phil Bird, Prif Swyddog Gweithredol Family & Education ac iChild: “Roedd safon y cynigion yng nghystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif yn uchel dros ben ac roedd yn anodd iawn dewis yr enillwyr. Mae'n glir bod y plant wedi dangos dychymyg hyfryd yn y ffordd y maent wedi defnyddio cyfrif a data i wneud gwahaniaeth yn yr ysgol ac yn eu cymuned leol. Dangosodd y disgyblion yn y ddwy ysgol fuddugol, Ysgol Gynradd Eglwys Loegr St Alban ac Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn y Porth, greadigrwydd gwych yn eu prosiectau cyfrif a gwnaethant gynhyrchu arddangosfeydd a fideos ysbrydoledig. Nod Gadewch i ni Gyfrif! oedd helpu i wella sgiliau mathemateg, daearyddiaeth, hanes ac ysgrifennu, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, sef digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun. Mae'n hyfryd gweld bod cynifer o ysgolion wedi manteisio ar y rhaglen addysg hon.”

Cynhaliwyd Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth ac mae wedi cael ymateb gwych. Os nad ydych chi wedi cwblhau eich cyfrifiad, nid oes llawer o amser ar ôl cyn i'r holiadur ar-lein gau. Bydd cymorth a holiaduron papur ar gael ar gais tan 11 Mehefin drwy ganolfan gyswllt y cyfrifiad ar radffôn 0800 169 2021 yng Nghymru a 0800 141 2021 yn Lloegr.

Bydd cartrefi sy'n gwrthod cymryd rhan yn wynebu dirwy o £1000.

Nodyn i olygyddion

  • Cafodd y ceisiadau eu beirniadu gan banel o arbenigwyr gan gynnwys Iain Bell; Arbenigwr Mathemateg Gynradd Mathematics in Education and Industry, Alison Hopper; Darlithydd mewn Addysg ym Mhrifysgol Sheffield, Dr Yinka Olusoga; cadeirydd y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg, Peter Thomas; Arweinydd Cwricwlwm Cynradd y Gymdeithas Ddaearyddol, Jon Cannell; a rheolwr gyfarwyddwr Family & Education ac iChild, Phil Bird.