Telerau ac amodau

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus. Rhaid i chi gytuno iddynt er mwyn defnyddio cyfrifiad.gov.uk neu eq.cyfrifiad.gov.uk (holiadur y cyfrifiad). Gall y telerau ac amodau ar y wefan hon newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Pwy ydym ni

Caiff gwefannau cyfrifiad.gov.uk ac eq.cyfrifiad.gov.uk eu rheoli gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Cyfeirir at SYG fel "ni" o hyn allan, a chyfeirir at y ddwy wefan fel cyfrifiad.gov.uk.

Ymwadiad

Rydym wedi cymryd gofal i sicrhau bod y cynnwys ar cyfrifiad.gov.uk yn gywir. Fodd bynnag, ni roddir sicrwydd ei fod yn gywir nac yn addas at unrhyw ddiben penodol. Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am wallau na hepgoriadau. Nid ydym yn gyfrifol am y ffordd y caiff y cynnwys ei ddefnyddio, ei ddehongli, na pha mor ddibynadwy ydyw.

Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch i ddiogelu'r deunydd a reolir gennym rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio a'i newid. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am y ffordd y caiff y cynnwys ei newid neu ei drin ar ôl ei gyhoeddi.

Efallai y byddwn yn newid neu'n tynnu cynnwys oddi ar cyfrifiad.gov.uk ar unrhyw adeg heb rybudd.

Nid ydym yn gwarantu y bydd cyfrifiad.gov.uk ar gael bob amser.

Defnyddio cynnwys ar cyfrifiad.gov.uk

Mae'r cynnwys sydd ar cyfrifiad.gov.uk yn destun amodau Hawlfraint y Goron, oni nodir fel arall.

Mae atgynhyrchu cynnwys yn destun telerau'r Drwydded Llywodraeth Agored a Fframwaith Trwyddedu Llywodraeth y DU.

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi cyfrifiad.gov.uk am feirysau. Rhaid i chi wneud yn siŵr nad yw'r ffordd rydych yn defnyddio cyfrifiad.gov.uk yn eich gwneud chi na'ch cyfrifiadur yn agored i risgiau. Mae hyn yn cynnwys feirysau, cod cyfrifiadurol maleisus neu fathau eraill o ymyrraeth a all ddifrodi eich system gyfrifiadurol.

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw golled, amhariad na difrod i’ch data na'ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd pan fyddwch yn defnyddio cyfrifiad.gov.uk.

Gwendid diogelwch

Mae gan SYG bolisi datgelu gwendidau er mwyn helpu i ddiogelu'r sefydliad rhag gwendidau diogelwch ar-lein a allai fod yn anhysbys ac yn niweidiol. Mae polisi datgelu gwendidau SYG yn rhoi canllawiau ar sut i roi gwybod am wendid diogelwch posibl ar unrhyw rai o'n systemau, gan gynnwys cyfrifiad.gov.uk.

Dolenni i wefannau eraill ac o wefannau eraill ar cyfrifiad.gov.uk

Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill ac o wefannau eraill. Yn achos gwefannau rydym yn berchen arnynt, bydd ganddynt eu telerau ac amodau ar wahân eu hunain.

Nid ydym yn cymeradwyo unrhyw wefannau allanol rydym yn cynnwys dolenni iddynt o cyfrifiad.gov.uk ac nid ydym yn gyfrifol am eu cynnwys. Rydym yn darparu'r dolenni hyn i'ch helpu i gael rhagor o wybodaeth. Ni allwn warantu y bydd y dolenni'n gweithio nac y bydd y tudalennau rydym yn darparu dolenni iddynt ar gael. Dylech ddarllen yr holl delerau ac amodau, polisïau preifatrwydd a thrwyddedau defnyddwyr sy'n gysylltiedig â'r gwefannau hyn cyn i chi eu defnyddio

Dolenni i wasanaethau eraill

Rydym yn defnyddio gwasanaethau allanol i gefnogi Cyfrifiad 2021.

Rydym wedi integreiddio rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau (API) GOV.UK Notify i anfon llythyrau, negeseuon testun a negeseuon e-bost. Dyma sut y byddwn yn anfon codau mynediad atoch ar gyfer y cyfrifiad neu negeseuon e-bost yn cadarnhau pan fyddwch wedi'i gwblhau. Gallwch ddarllen am nodweddion diogelwch GOV.UK Notify a thelerau defnydd GOV.UK Notify ei hun. Byddwn yn anfon negeseuon testun a negeseuon e-bost o gyfrifon swyddogol. Byddwn yn anfon negeseuon testun drwy GOV.UK Notify o Census2021. Byddwn yn anfon negeseuon e-bost drwy GOV.UK Notify o census.2021@notifications.service.gov.uk.

Ein cyflenwr, Serco Limited, sy'n rhedeg y ganolfan gyswllt ar gyfer y cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys galwadau ffôn, yr adnodd gwe-sgwrs, negeseuon e-bost a gwasanaeth negeseuon testun. Bydd Serco yn recordio galwadau i'r ganolfan gyswllt er mwyn gwella'r gwasanaeth i gwsmeriaid. Ceir rhagor o fanylion am hyn yn ein Datganiad preifatrwydd a diogelu data. Gallwch hefyd ddarllen Polisi Preifatrwydd Serco. Ni fydd defnyddwyr yr adnodd gwe-sgwrs yn cael trawsgrifiad awtomatig o'u sgwrs. I ofyn am drawsgrifiad, cysylltwch â ni.

Byddwn yn defnyddio mynegai cyfeiriadau pan fyddwch yn rhoi eich cod post yn holiadur y cyfrifiad i chwilio am gyfeiriad, er enghraifft, ble rydych yn byw, yn aros neu'n gweithio. Cafodd ein mynegai cyfeiriadau ei greu gan ddefnyddio data o'r Arolwg Ordnans (OS). Caiff ei ddiogelu gan Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020 OS 100019153. Mae defnyddio'r data hyn yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol yn wahanol i'r Drwydded Llywodraeth Agored safonol.

Telerau ac amodau ar gyfer data cyfeiriadau Arolwg Ordnans

  1. Rhoddir trwydded anghyfyngedig a di-freindal y gellir ei diddymu i chi weld y data cyfeiriadau at ddibenion anfasnachol am y cyfnod y byddwn yn eu darparu yn unig
  2. Ni chaniateir i chi gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu na gwerthu data o'r fath i drydydd partïon ar unrhyw ffurf, na'u darparu iddynt mewn unrhyw ffordd arall
  3. Neilltuir hawliau trydydd parti i orfodi telerau'r drwydded hon i'r Arolwg Ordnans

Mae rhagor o wybodaeth am drwyddedau'r Arolwg Ordnans i'w gweld ar dudalen cydnabyddiaeth hawlfreintiau'r Arolwg Ordnans.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y ffordd y byddwn yn defnyddio ac yn diogelu eich data a gesglir gan unrhyw rai o'r gwasanaethau rydym wedi'u hintegreiddio yn cyfrifiad.gov.uk yn ein Datganiad preifatrwydd a diogelu data.

Gwybodaeth amdanoch chi a'ch defnydd o cyfrifiad.gov.uk

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i storio gwybodaeth am y ffordd rydych yn defnyddio gwefan y cyfrifiad, fel y tudalennau y byddwch yn mynd iddynt. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a dewis pa gwcis rydych yn fodlon i ni eu defnyddio.