Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Trawsgrifiad fideo Cyfrifiad 2021: Eich data a diogelwch

Llefarydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Arolwg sy’n digwydd bob 10 mlynedd yw’r cyfrifiad ac mae’n gofyn cwestiynau amdanoch chi ac am eich cartref a’r bobl sy’n byw ynddo.

Drwy lenwi holiadur y cyfrifiad, gallwch chi chwarae eich rhan wrth greu darlun o bob un ohonom.

Mae ein holl systemau, staff a chyflenwyr, a’n ffordd ni o wneud pethau, yn dilyn safonau caeth y llywodraeth.

Mae eich cyfrinachedd yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith.

Ni all eich gwybodaeth bersonol chi o’r cyfrifiad gael ei gweld na’i defnyddio gan y llywodraeth nac unrhyw un arall.

Ni allwn ni ac ni fyddwn yn ei rhannu ag unrhyw drydydd partïon.

Dim ond staff y Swyddfa Ystadegau Gwladol sydd wedi’u dethol yn ofalus a’u cymeradwyo all weld eich gwybodaeth bersonol o’r cyfrifiad.

Unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno eich ffurflen ar-lein neu’ch ffurflen bapur, byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol chi fel enw a chyfeiriad i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael eich cyfrif.

Yna caiff eich gwybodaeth bersonol chi ei thynnu, a chaiff eich cofnod chi yn y cyfrifiad ei gadw’n ddiogel am 100 mlynedd.

Nawr bod eich gwybodaeth chi’n ddienw, rydym ni’n defnyddio hyn i gynhyrchu ystadegau.

Gallwn ni ategu’r cyfrifiad â gwybodaeth arall fel data treth gyngor, cerbydau a thrwyddedau gyrwyr.

Rydym ni’n diogelu’r data hyn yn yr un ffordd â gwybodaeth y cyfrifiad ac maen nhw ond yn cael eu darparu er mwyn i ni gynhyrchu ystadegau.

Mae’r ystadegau sy’n cael eu cynhyrchu o’r cyfrifiad a data eraill yn helpu’r llywodraeth, awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd a busnesau eraill i gynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich ardal chi.

Mae’r rhain yn cynnwys meysydd fel trafnidiaeth, addysg, gofal iechyd a manwerthu.

Rydym ni i gyd yn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus a lleol, p’un a yw’n daith i’r meddyg, mynd â’ch plant i’r ysgol, cymudo i’r gwaith neu brynu bwyd yn eich archfarchnad leol.

Ni sy’n cyfrif.

Drwy gymryd rhan, byddwch chi’n helpu i wneud yn siŵr eich bod chi a’ch cymuned yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch chi, nawr ac yn y dyfodol.