Trawsgrifiad fideo Cyfrifiad 2021: Eich data a diogelwch

Llefarydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Arolwg sy’n digwydd bob 10 mlynedd yw’r cyfrifiad ac mae’n gofyn cwestiynau amdanoch chi ac am eich cartref a’r bobl sy’n byw ynddo.

Drwy lenwi holiadur y cyfrifiad, gallwch chi chwarae eich rhan wrth greu darlun o bob un ohonom.

Mae ein holl systemau, staff a chyflenwyr, a’n ffordd ni o wneud pethau, yn dilyn safonau caeth y llywodraeth.

Mae eich cyfrinachedd yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith.

Ni all eich gwybodaeth bersonol chi o’r cyfrifiad gael ei gweld na’i defnyddio gan y llywodraeth nac unrhyw un arall.

Ni allwn ni ac ni fyddwn yn ei rhannu ag unrhyw drydydd partïon.

Dim ond staff y Swyddfa Ystadegau Gwladol sydd wedi’u dethol yn ofalus a’u cymeradwyo all weld eich gwybodaeth bersonol o’r cyfrifiad.

Unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno eich ffurflen ar-lein neu’ch ffurflen bapur, byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol chi fel enw a chyfeiriad i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael eich cyfrif.

Yna caiff eich gwybodaeth bersonol chi ei thynnu, a chaiff eich cofnod chi yn y cyfrifiad ei gadw’n ddiogel am 100 mlynedd.

Nawr bod eich gwybodaeth chi’n ddienw, rydym ni’n defnyddio hyn i gynhyrchu ystadegau.

Gallwn ni ategu’r cyfrifiad â gwybodaeth arall fel data treth gyngor, cerbydau a thrwyddedau gyrwyr.

Rydym ni’n diogelu’r data hyn yn yr un ffordd â gwybodaeth y cyfrifiad ac maen nhw ond yn cael eu darparu er mwyn i ni gynhyrchu ystadegau.

Mae’r ystadegau sy’n cael eu cynhyrchu o’r cyfrifiad a data eraill yn helpu’r llywodraeth, awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd a busnesau eraill i gynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich ardal chi.

Mae’r rhain yn cynnwys meysydd fel trafnidiaeth, addysg, gofal iechyd a manwerthu.

Rydym ni i gyd yn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus a lleol, p’un a yw’n daith i’r meddyg, mynd â’ch plant i’r ysgol, cymudo i’r gwaith neu brynu bwyd yn eich archfarchnad leol.

Ni sy’n cyfrif.

Drwy gymryd rhan, byddwch chi’n helpu i wneud yn siŵr eich bod chi a’ch cymuned yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch chi, nawr ac yn y dyfodol.