Ynglŷn â'r cyfrifiad : Trosolwg

Beth yw'r cyfrifiad

Arolwg sy'n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae'r cyfrifiad yn unigryw. Nid oes unrhyw beth arall sy'n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a'r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Mae pob math o sefydliadau, o awdurdodau lleol i elusennau, yn defnyddio'r wybodaeth i helpu i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bob un ohonom, gan gynnwys trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd. Heb y cyfrifiad, byddai'n llawer anoddach gwneud hyn.

Drwy gymryd rhan, byddwch chi'n helpu i wneud yn siŵr eich bod chi a'ch cymuned yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch nawr ac yn y dyfodol.

Y gorffennol, y presennol a'r dyfodol

Cafodd y cyfrifiad cyntaf ei gynnal yn 1801 a chafodd yr un mwyaf diweddar ei gynnal yn 2011. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) sy'n cynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr a bydd yr un nesaf yn digwydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Er mwyn paratoi ar ei gyfer, gwnaethom gynnal ymarfer y cyfrifiad yn 2019 i wneud yn siŵr bod ein prosesau, ein systemau a'n gwasanaethau yn rhedeg yn esmwyth cyn i ni gynnal y digwyddiad go iawn.

Rhwng cyfrifiadau

Mae angen eich help arnom rhwng pob cyfrifiad hefyd. Yn SYG, rydym yn dibynnu ar arolygon parhaus i ddarparu gwybodaeth fanwl a chyfredol am newidiadau mewn cymdeithas. Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cynrychioli pawb, byddwn yn gofyn i bobl gymryd rhan yn yr arolygon hyn. Byddwn yn cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu ar lein.

Mae'r arolygon hyn yn parhau wrth i'r cyfrifiad gael ei gynnal. I gael rhagor o wybodaeth am y mathau o arolygon rydym ni'n eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, ewch i wefan SYG.

Y cyfrifiad yn yr Alban a Gogledd Iwerddon

Yn SYG, ni sy'n gyfrifol am gynllunio a chynnal y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr.

Dysgwch fwy am y cyfrifiadau yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon gan wasanaeth Cofnodion Cenedlaethol yr Alban ac Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon.