Ynglŷn â'r cyfrifiad : Trosolwg

Beth yw'r cyfrifiad?

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Mae'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal leol. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, tai neu lwybrau bysiau newydd.

Mae'n gofyn cwestiynau amdanoch chi a'ch cartref er mwyn creu darlun o bob un ohonom ni. Mae'n edrych ar bwy ydym ni a sut rydym ni'n byw. Nid oes unrhyw arolwg arall sy'n rhoi cymaint o wybodaeth am ein cymdeithas ac anghenion yn y dyfodol.

Y gorffennol, y presennol a'r dyfodol

Caiff y cyfrifiad ei gynnal bob deng mlynedd. Cafodd y cyfrifiad cyntaf ei gynnal yn 1801 a chafodd yr un mwyaf diweddar ei gynnal yn 2011. Mae'r cyfrifiad nesaf wedi'i gynllunio ar gyfer 2021. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnal y cyfrifiad. Mae angen i bob cartref yng Nghymru a Lloegr gymryd rhan er mwyn ei wneud yn gywir.

Rhwng cyfrifiadau

Mae angen eich help arnom rhwng pob cyfrifiad hefyd. Yn SYG, rydym yn dibynnu ar astudiaethau parhaus i ddarparu gwybodaeth fanwl a chyfredol am newidiadau mewn cymdeithas. Er mwyn sicrhau ein bod ni'n cynrychioli pawb, rydym ni'n gofyn i unigolion penodol gymryd rhan yn yr astudiaethau hyn. Caiff rhai eu cynnal wyneb yn wyneb, rhai dros y ffôn a rhai ar lein.

Mae'r astudiaethau hyn yn parhau wrth i'r cyfrifiad gael ei gynnal. I gael rhagor o wybodaeth am y mathau o astudiaethau rydym ni'n eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, ewch i wefan SYG.

Y cyfrifiad yn yr Alban a Gogledd Iwerddon

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, ni sy'n gyfrifol am gynllunio a chynnal y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr.

Dysgwch fwy am y ffordd mae'r cyfrifiad yn cael ei gynnal yn yr Alban a Gogledd Iwerddon a sut i gymryd rhan gan wasanaeth Cofnodion Cenedlaethol yr Alban ac Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon.