Ynglŷn â'r cyfrifiad : Cyfrifiadau blaenorol yng Nghymru a Lloegr

Arolwg sy'n digwydd bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Cynhaliwyd cyfrifiadau ers dros 200 o flynyddoedd.

Mae'r atebion o gyfrifiadau blaenorol yn rhoi darlun manwl i ni o'r boblogaeth ar adeg benodol mewn amser.

Yma yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym ni'n cadw cofnodion y cyfrifiad yn ddiogel am 100 mlynedd. Dim ond ar ôl hynny y gall cenedlaethau'r dyfodol eu gweld.

Pan fydd data o'r cyfrifiad ar gael, gallwch chi gael gafael arnynt o wahanol fannau. Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am ddata cyfrifiadau blaenorol a sut i gael gafael arnynt ar wefan SYG.

Important information:

Darllenwch grynodeb o Ystadegau Ardaloedd Bach Cyfrifiad 1961 yn yr adran ganlynol. Mae'r manylion llawn ar gael yn Census unearthed: explore 50 years of change from 1961 ar wefan SYG.

Ystadegau Ardaloedd Bach Cyfrifiad 1961

Rhwng mis Medi 2020 a mis Awst 2021, cynhaliodd 2,800 o wirfoddolwyr 5.5 miliwn o wiriadau er mwyn helpu i droi sganiau o Ystadegau Ardaloedd Bach Cyfrifiad 1961 yn dablau digidol.

Mae'r data digidol hyn yn rhoi darlun manwl o'r ffordd y mae bywyd yng Nghymru a Lloegr wedi newid yn ddramatig rhwng 1961 a 2011.

Gan ddefnyddio mapiau rhyngweithiol, gallwch chi weld sut roedd ardaloedd yn cymharu â'i gilydd a gweld beth sydd wedi newid yn yr hanner can mlynedd hyd at 2011. Mae'r wybodaeth yn cynnwys:

 • perchentyaeth
 • nifer yr ystafelloedd mewn cartref
 • nifer y bobl mewn cartref
 • cartrefi â thoiled y tu mewn
 • nifer y bobl 16 oed a throsodd oedd wedi ysgaru
Important information:

Darllenwch grynodeb o ddatganiad gwybodaeth Cyfrifiad 1921 yn yr adran ganlynol. Gallwch chi ddysgu mwy yn Census unearthed: Population, widows and orphans in 1921 ar wefan SYG.

Cofnodion Cyfrifiad 1921 a'r ffurflenni a gwblhawyd gan gartrefi

Ym mis Ionawr 2022, gwnaeth yr Archifdy Gwladol, gan weithio gyda SYG a Findmypast, alluogi pobl i weld cofnodion Cyfrifiad 1921 ar lein, gan gynnwys ffurflenni a gwblhawyd gan gartrefi.

Mae'r wybodaeth o ddiddordeb arbennig am fod y wlad yn dod dros y Rhyfel Byd Cyntaf a phandemig y ffliw.

Cafodd Cyfrifiad 1921 ei gynnal ar 19 Mehefin y flwyddyn honno a chasglodd fwy o fanylion nag unrhyw gyfrifiad blaenorol. Gofynnodd am y canlynol:

 • oedran
 • man geni
 • galwedigaeth
 • preswylfan
 • enw deiliaid y cartref
 • nifer yr ystafelloedd
 • gweithle
 • manylion y cyflogwr
 • ysgaru fel opsiwn ar gyfer statws priodasol

Cyfrifiad 1921 fydd y tro diwethaf y cyhoeddir ffurflenni cartrefi o'r cyfrifiad am 30 mlynedd. Y rheswm dros hyn yw y gwnaeth tân yn 1942 ddinistrio ffurflenni cartrefi Cyfrifiad 1931. Hefyd, yn sgil yr Ail Ryfel Byd, ni wnaeth Cyfrifiad 1941 gael ei gynnal.

Gallwch chi gael rhagor o fanylion ar dudalen 1921 Census gwefan Findmypast.

Ein nod yw cyhoeddi canlyniadau'r cyfrifiad cyntaf ar ddechrau haf 2022.

Cael gafael ar gofnodion cyfrifiad a data cyfrifiad hanesyddol

Gallwch chi gael gafael ar gofnodion cyfrifiad hanesyddol rhwng 1841 a 1921 drwy'r Archifdy Gwladol. Dysgwch sut i gael gafael ar y cofnodion hyn o'r cyfrifiad ar wefan yr Archifdy Gwladol.

Os hoffech chi gael gafael ar y data ar gyfer y cyfrifiadau hyn, yn hytrach na'r cofnodion eu hunain, gallwn ni eich helpu yn SYG.

Er bod y wybodaeth bersonol sydd ar y ffurflenni yn aros yn gyfrinachol am 100 mlynedd, mae'r data ar gyfer pob cyfrifiad rhwng 1801 a 2011 ar gael ar lein neu mewn adroddiadau wedi'u hargraffu. I ddysgu rhagor am sut y gallwch chi gael gafael ar y data hyn, e-bostiwch ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyfrifiad yn SYG.